Rovdyrkoordinator Sverre Tveiten i Hordaland, Sogn og Fjordane i Statens Naturoppsyn (SNO), forteller til Bergens Tidende at bøndene har meldt til SNO at de antar at rovvilt har tatt livet av 138 sauer i Sogn og Fjordane og 44 i Hordaland hittil i år. Tilsvarende tall i fjor var 239 og 28.

Kadavrene av sauer som bøndene antar er drept av rovvilt, blir kontrollert av rovdyrkontaktene til SNO. Dette er et viktig materiale for fylkesmennenes vurdering av om saueeierne skal få rovvilt-erstatning for sauene.

Verst i Lærdal og Aurland

SNO har konkludert med at det er dokumentert eller antatt at rovvilt har tatt livet av 69 sauer i Sogn og Fjordane og 11 i Hordaland. Med andre ord er det stor differanse mellom de tap sauebøndene mener de har lidd som følge av rovviltangrep mot-sauebesetningene, og de dokumentasjoner eller vurderinger rovviltkontaktene har gjort.

De 69 sauene som SNO mener er drept av rovvilt hittil i år i Sogn og Fjordane, er i hovedsak drept av jerv. Tveiten forteller at 54 sauer er drept av jerv i dette fylket hittil i år. Det er litt færre enn i fjor (i hele 2002 ble det drept 65 sauer av jerv i dette fylket). Størst inngrep i saueflokkene har skjedd i kommunene Lærdal og Aurland. Gaupe står for et sauetap på 10 i Sogn og Fjordane, mens kongeørn har tatt 4 sauer. Det har vært ett tilfelle der man ikke har kunnet slå fast hvilket rovvilt som har tatt livet av sauen, men at man har antatt at rovvilt har vært på ferde.

Færre tap i Hordaland

Tallene for Hordaland er langt fra så store som for nabofylket i nord. I alt 9 sauer er drept av gaupe og 2 av kongeørn i Hordaland hittil i år.

— Forleden dag ble tre sauer drept av jerv bare 30 meter fra bolighuset på gården Halveg i Jostedal i Sogn. Er det uvanlig at jervene går så nær bebyggelse?

— Ja, det er uvanlig. Jerven er sky for mennesker. Men noen ganger kan det tydeligvis være fristende for jerven å gå etter et bytte selv så tett innpå bolighus. Etter det jeg har fått opplyst, ligger ikke gården i det vi kan kalle tettbebyggelse, sier Tveiten.

Han legger til at det ikke er sikkert at det var tre jerver på ferde samtidig, slik det er blitt fremstilt i en avis. - Det kan ha vært samme jerven som har gått frem og tilbake tre ganger etter bytte, sier Sverre Tveiten.