Havforskningsinstituttet presenterer nå undersøkelser somviser at all oppdrettslaks som ble tatt i Steinsdalselva i Norheimsund etter enrømming i 2012, var infisert av virus oghadde den alvorlige fiskesykdommen PD (pancreas desease).

Forsker Abdullah Madhun ved Havforskningsinstuttet har ledetundersøkelsen, og konkluderer at virusinfisert rømt laks hurtig kan vandre opp ielver i nærheten av oppdrettsanlegget rømmingen skjedde fra.

— Det overrasket oss at all fisk som ble undersøktvar smittet av to virus, og at laksen så kort tid etter rømming hadde svømt opp i elven, sierMadhun.

Hardangerfjorden rammet

Etter en rømming i 2012 ble det fanget et stort antalloppdrettslaks i Hardangerfjorden og i Steinsdalselva som munner ut i sammefjord. Fiskene ble analysert for tre virus som er utbredt i lakseoppdrett iNorge.

Laksene var infisert med salmonid alfaviruset som kan gi PD(pancreas disease) som er en av de mest alvorlige lakseykdommene, og HSMB-virus (piscint reovirus, PRV) som kangi hjerte- og skjelletmuskelbetennelse.

— En del av fisken hadde store virusmengder i vevene som giren sterk indikasjon på virus blir spredt til omgivelsene, sier Abdullah Madhun.

Også i risikovurderingen for norsk akvakultur i 2013, harHavforskningsinstituttet pekt på at rømt oppdrettslaks kan være syk ellersmittebærende, og dermed representerer en smittefare for ung laksefisk (parr) ielvene. I tillegg kan smittet rømt fisk oppsøke andre oppdrettsanlegg, og spresmitte til disse.

Nyere resultater fra screening av rømt laks som ble fanget ilaksefellen i Etne i perioden mai-november 2014 viser at 77 % var PRV-positiveog 12 % var smittet med SAV (PD-virus).

Beviser ikke smitte til villfisk

Det undersøkelsen ikke kan si noe om, er om villfisk erblitt smittet av oppdrettslaksen.

— Betydningen rømt oppdrettslaks spiller gjennom åspre virus til ville bestander av laksefisk, er litekjent. Vi har fryktet at rømt oppdrettsfisk kan spre smitte i elvene, ogfunnene våre underbygger dette scenarioet. Dermed kan villfisk bli smittet, ogmuligens syk som følge av at rømt, syk oppdrettsfisk sprer virus. Det er derforviktig å avklare nærmere hvilken effekt virussmitte fra rømt oppdrettslaks harpå smittestatus til laksefisk, sier Madhun.

Det pågår nå undersøkelser av ungfisk i uvalgte elver medvarierende andel rømt fisk for å kunne fange opp eventuell smitteoverføring frarømt fisk til ung laksefisk.