Ifølge arbeidskontraktene er de etterlatte sikret 60.000 dollar, samt et tillegg på 15.000 dollar per barn, men ikke for mer enn fire barn. Disse pengene skal utbetales uten bindinger for de etterlatte. Det betyr at hver familie skal være sikret en minimumserstatning på vel 400.000 kroner. De vil i tillegg ha muligheten for å gå til erstatningssak mot ansvarlige selskaper eller personer, hvis det for eksempel kan påvises uaktsomhet i forbindelse med forliset

Gards praksis

Sjøassurandøren Gard har hevdet at alle i bransjen krever av etterlatte på Filippinene at de må fraskrive seg alle rettigheter for all fremtid, før den kontraktsfestede dødsfallerstatningen betales ut. Bergens Tidende har, i en rekke artikler, rettet søkelyset mot Gards praksis, som blant annet har rammet de pårørende til sjøfolk som omkom da sementskipet «Manila Spirit» gikk ned for over 3 år siden. Noen av de etterlatte nekter å skrive under på Gards avtale som bryter med en resolusjon og retningslinjer vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. De har ennå ikke fått utbetalt noen form for erstatning.

Vice President Christen Guddal i Gard uttalte til VG onsdag at det er opp til rederiet om Gards standard prosedyre om å kreve at etterlatte fraskriver seg alle rettigheter, skal følges eller ikke.

Klare kontrakter

Skulle et slikt krav fra Gard eller Jebsens rederi bli stilt de etterlatte, vil de ikke bare bryte FN-resolusjonen, men også den kollektive arbeidsavtalen skipseier og manager har signert for alle sjøfolkene på «Rocknes».

For eier og/eller manager, det vil si tyske H.J. Hartmann og Jebsens rederi i Bergen, har undertegnet på at de ikke skal stille tilleggskrav til sjøfolkene. I tariffavtalen heter det ingen skal kreve eller anmode om at sjøfolkene inngår noen form for avtale om å gi opp noen form for rettighet som følger av tariffavtalen. Det fremgår av artikkel 1 j) i en spesialavtale knyttet til den kollektive avtalen. Eier og manager har også signert på at de heller ikke har anledning til å inngå tilleggsavtaler til arbeidskontrakten, og som innebærer endringer av tariffavtalens ulike punkter.

Erstatning til de skadde

Heller ikke de skaddes rettigheter kan misforstås i avtalen som Jebsens rederi er bundet av. De skadde har krav på full lønn til de er friske igjen, og i tilfelle skadene er så omfattende at de fører til uførhet, er beløpsgrensene fastsatt. Uførhet på mellom 50 og 100 prosent fører til en erstatning på 250.000 dollar for offiserer, og 125.000 dollar for det øvrige mannskapet. Erstatningen faller proporsjonalt med graden av uførhet. Legen som skal fastslå eventuell uførhet skal utpekes av Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen, ITF.