Av Øystein Djupedal

Kunnskapsminister

Ingenting gleder meg mer enn når jeg ser i BT (lederartikkel 10. juli) at atferd og tilpasset opplæring er blant de store temaene. Dette er en debatt som jeg har tatt initiativ til, og som jeg håper vil være levende til vi starter den store skolereformen Kunnskapsløftet til høsten.

Tilpasset opplæring er noe av det viktigste denne regjeringen har lagt til i Kunnskapsløftet etter at vi tiltrådte. Fellesskolen skal ha rom for alle, og lærerne må derfor ha blikk for den enkelte. Alle elever skal i arbeidet med fagene få møte utfordringer de kan strekke seg mot, og som de kan mestre på egen hånd eller sammen med andre. Dette gjelder også elever med særlige vansker eller særlige evner og talenter på ulike områder. Vi ønsker at elever skal få opplæringen tilpasset sine evner så tidlig som mulig. Jo tidligere skolen tar tak i dette, jo større er sjansen for at eleven unngår mer komplekse problemer senere i utdanningsløpet.

En brikke for å få dette til, er å få mer ro i norske klasserom. Dette vil bedre læringsmiljøet. Her spiller skolens ledelse og den enkelte lærer en avgjørende rolle, og de flest gjør en utmerket jobb. Til hjelp i sitt daglige virke kan skolene bruke ulike verktøy, som de kan tilpasse lokale forhold. Utdanningsdirektoratet har en lang rekke programmer som de kan formidle til skolene. Ett av disse er PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen). Fire skoler har de siste årene brukt dette programmet, og de melder om gode resultater. Blant annet sier lærerne ved disse skolene at de får langt bedre utnyttelse av undervisningstiden til nettopp undervisning. Dette er bra. Fra høsten av har ytterligere 80 skoler i 23 kommuner valgt å bruke dette programmet.

Et av poengene ved dette programmet er at skolen selv bestemmer reglene ut ifra kjennskap til egen hverdag og de utfordringene man har på skolen sin. Slik vil det konkrete innholdet i programmet kunne variere fra skole til skole. Jeg har tro på at rektor, lærere, elevene og foresatte sammen vil håndtere programmet klokt og fornuftig.

Tilpasset opplæring er nok hovednøkkelen til suksess i fremtidens skole. At man i tillegg benytter ulike programmer og metoder i Skole-Norge for å bygge opp under målsettingen, tror jeg er positivt. Målet er økt læringsutbytte til beste for den enkelte elev.