RAGNHILD HOV

Målet er å få kartlagt hvilke tiltak som må settes i verk for å hindre at den domfelte begår nye lovbrudd.

Fengselet i Bergen er blant 15 norske fengsel som skal være med i pilotprosjektet. De skal prøve ut et kartleggingsverktøy som seinere kan benyttes overfor alle domfelte.

— Foruten å anslå sannsynligheten for nye lovbrudd, er det meningen at verktøyet også skal kunne peke på hvilke tiltak som bør iverksettes overfor hver enkelt domfelt for å hindre gjentakelse av lovbrudd, opplyser assisterende direktør for Kriminalomsorgen Region Vest, Leif Waage. Han skal lede det landsomfattende pilotprosjektet som skal komme i gang i høst.

Alle de domfelte og innsatte som er med i prosjektet vil straks de kommer i kontakt med Kriminalomsorgen svare på en rekke spørsmål, som blant annet gjelder bosituasjon, økonomi, forhold til rus og alkohol og holdninger.

Kartleggingsverktøyet skal også kunne benyttes til å måle hvordan den domfelte utvikler seg underveis under soningen.

— Dessuten skal informasjonen vi får inn, gi en rettledning om hvor den domfelte bør plasseres under soningen og hvilke tiltak som bør settes i verk for å hjelpe den domfelte til å jobbe aktivt med seg selv for å endre atferden sin.

Vi håper det skal skape større trygghet og mer effektiv håndtering av straffegjennomføringen. Vi skal også kunne måle om risikoen for gjentakelse endrer seg i løpet av soningstiden, sier Waage.

— Målet er at alle straffedømte skal få utarbeidet sin egen risikoprofil, sier Waage.

Det er kriminalomsorgen i England som har utviklet kartleggingsverktøyet som nå skal tas i bruk her til lands.

Der ble verktøyet tatt i bruk på 90-tallet med god erfaring. Senere er det same verktøyet blitt tilpasset flere europeiske land, blant annet Danmark og Nederland.

Justisdepartementet har bevilget 300.000 kroner til prosjektet. Det regionale kompetansesenteret for sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri i Bergen har vært med på å tilpasse det engelske verktøyet til norske forhold.