Frå 2004 innskjerpa trygdeetaten reglane for å hindre misbruk av sjukmeldingar: Legar som vart avslørt som for slepphendte med å skrive ut sjukmeldingar, kunne misse retten til å skrive ut sjukmeldingar for trygda si rekning.

Men alt tyder på at denne innstramminga var eit tomt trugsmål. Trygdeetaten fylgde nemleg ikkje opp korkje med registrering eller kontroll av den samla praksisen hjå den enkelte legen.

I staden satsa trygdeetaten på eit samarbeid med legeforeningen gjennom det som vart kalla legeprogrammet. Det tok sikte på å endre legen sitt fokus frå pasienten åleine til også å omfatte arbeidsplassen ved å tilføre legane meir kompetanse.

Per i dag har ikkje trygdeetaten eller den nye etaten, NAV, data— eller registreringssystem som gjer det mogeleg å fange opp kritikkverdig praksis.

— Vårt ønskje er primært å gå i dialog med legane framfor å bruke pisk. Men vi vurderer å innføre eit registreringssystem som kan fange opp legar eller legepraksisar som skil seg negativt ut, seier direktøren for arbeid og aktivitet i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Erik Oftedal.