• Marsteinen Hotell i Sund og Veksthuset barnehage i Valen i Fjell står i fare for å bli ilagt dagbøter av Sotra brannvern. Årsaken er at konsulentfirmaet Conradi AS ikke har dokumentert at branntekniske løsninger - blant annet rømningsveier - oppfyller lovens krav.

Overingeniør Bjørn Næs i Sotra brannvern sier dette til Bergens Tidende. Næs forteller at begge sakene skal behandles i brannstyret i nærmeste fremtid.

Saken om Marsteinen Hotell har en lang forhistorie. Conradi AS kom in i bildet som brannteknisk konsulent lenge etter at hotellet var tatt i bruk.

I tiden etter at Conradi AS kom inn i bildet, har det vært uenighet om flere forhold ved brannsikkerheten ved hotellet. Sotra brannvern er ikke enig i at firmaet har dokumentert at rømningsveier er i tråd med bestemmelsene i plan— og bygningsloven. Sotra brannvern - som eies av Fjell og Sund kommuner - har flere ganger krevd å få slik dokumentasjon.

- Pliktig å dokumentere

— Vi har ikke påstått at løsningene Conradi AS har anbefalt for hotellet er feil, men vi har krevd at løsningene blir dokumentert, sier Næs.

— Lovverket pålegger eier av et slikt bygg en plikt til å dokumentere at brannsikkerheten er i ivaretatt ved at bygget er oppført, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Men til dette har Conradi AS svart at brannvernet må følge spillereglene og ikke legge seg bort i deres vurderinger. Brannstyret skal behandle saken i nærmeste fremtid. Vi står fast på et vi skal ha en slik dokumentasjon. Nå skal saken behandles av brannstyret. Det mest nærliggende er at brannstyret vedtar å ilegge eieren av bygget tvangsmulkt, og at den løper til vi har fått den dokumentasjonen vi mener de er pliktige å gi oss, sier Næs.

- Alvorlig

— Når det gjelder Veksthuset barnehage, har vi bedt om dokumentasjon ved to forhold, forteller Næs.

— Det gjelder om en type plast i takkonstruksjonen i en vinterhage i barnehagen, og om rømningsveiene er i henhold til lovverket. Vi har bedt om dokumentasjon også på disse to forholdene, men har ikke fått det. Saken skal opp i Sotra brannstyre onsdag. Også i denne saken kan det bli snakk om å ilegge eieren dagbøter, sier Næs.

— Hvor store bøter er det i tilfelle snakk om?

— Det vanlige vil være 500 - 1000 kroner dagen.

— Hvor alvorlig ser dere på disse sakene?

— Når eier og den branntekniske konsulenten - som i dette tilfellet er Conradi AS - ikke kan dokumentere overfor brannvesenet at sikkerheten ved et hotell og en barnehage er ivaretatt, sier det seg selv at sakene er alvorlig, sier overingeniør Bjørn Næs.