ANNEMARTA GISKE

Fristen for merknader er satt til 20. mai.

Ringveg vest er ved siden av bybanen det andre store prosjektet i Bergensprogrammet. Det dreier seg om 10 kilometer firefelts vei, mellom Flyplassvegen/Birkeland og Vestre Innfartsåre/Liavatnet. Åtte kilometer av strekningen blir lagt i tunnel.

Kryssende interesser

Prislappen på anlegget ligger på 2,2 — 2,3 millioner kroner avhengig av de forskjellige alternativene. Planforslaget har nemlig to alternative løsninger for kryss ved Birkeland og for kryss ved Sandeidet.

For tilknytningen til Flyplassvegen blir politikerne invitert til å velge mellom to løsninger. Den ene går langs Birkelandsvatnet og berører ikke boligområder. Til gjengjeld legger den beslag på jordbruksland. Den andre løsningen går parallelt og nær inntil Ytrebygdvegen frem mot Birkelandsskiftet, og da står åtte bolighus i veien og må rives.

Statens vegvesen går inn for løsningen langs Birkelandsvatnet fordi den har størst avstand til boligområdet, og ut ifra hensynet til støy, trafikkavvikling og kostnader.

Lukket eller åpen løsning

I reguleringsplanen legges det også frem to alternativ for kryssområdet ved Sandeidet. Det ene alternativet er en lukket løsning der tunnelen fra Dolvik fortsetter under jorden videre under Kanadaskogen mot Liavatnet. I den åpne løsningen blir det en ca. 100 meter lang dagstrekning mellom tunnelen fra Dolvik og tunnelen som fortsetter mot Liavatnet.

— I Statens vegvesen er vi positive til den lukkete løsningen, men vi er klar over at de som driver redningstjeneste helst foretrekker den åpne løsningen, som gir lettere adgang til tunnelene, sier Kjell Erik Myhre, planansvarlig i Statens vegvesen til BT.

Statens vegvesen tar sikte på anleggsstart i første halvdel av 2005. Det forutsetter at reguleringsplanen blir godkjent innen januar 2004.