I denne omgang dreier det seg om ca. 5 kilometer firefelts veg, fra Flyplassvegen til Sandeid (det vil si krysset Bjørgeveien-Fyllingsdalsveien). Av dette er mesteparten tunnel; 1,6 kilometer på strekningen Flyplassvegen-Dolvik, og 2,6 kilometer under Søreide og Strømme bro til Sandeid.

Prisen er beregnet til 1 milliard kroner. Ringveg vest er ved siden av bybanen det andre store stykket i Bergensprogrammet.

Ni bolighus rives

Størst konsekvenser får trolig krysset i Dolvik, der til sammen ni bolighus og et lager må rives for å gjennomføre de planene Statens vegvesen nå legger frem for Bergen kommune. Av dette er tre hus allerede innløst, opplyser Kjell Erik Myre ved Statens vegvesen til Bergens Tidende.

Nytt i Dolvik er også drastisk omlegging av Ytrebygdsveien. Fra krysset mot Kokstadveien skjærer Ytrebygdsvegen tvers gjennom haugen til Skranevegen og kommer ut i nedre del av Dolvikvegen. Begrunnelsen er at dette vil gi en bedre tilkobling fra lokalveiene sørfra mot det nye veianlegget.

— Dette var et nytt og drastisk inngrep. Jeg håper Statens vegvesen har en god begrunnelse for dette, og at de har sikret seg overfor grunneiere. Det ville være synd om dette skulle forsinke behandlingen av Ringveg vest, for vi vil jo gjerne at veien skal bli bygd så fort som mulig, sier Bjørn-Frode Schelderup i Ytrebygda Høyre til BT.

Varsler innsigelse

For tilknytningen til Flyplassvegen blir politikerne invitert til å velge mellom to løsninger. Den ene går langs Birkelandsvannet og berører ikke boligområder. Til gjengjeld legger den beslag på jordbrukslandskap, og landbruksmyndighetene har varslet innsigelse.

Den andre løsningen går parallelt og nær inntil Ytrebygdsvegen frem mot Birkelandsskiftet, og da står åtte bolighus i veien og må rives.

Vegvesenet anbefaler løsningen langs Birkelandsvannet fordi den har størst avstand til boligområdet, og fordi den gir den enkleste og beste tilknytningen til Flyplassvegen.

Heller mot lukket løsning

For Sandeid legges det også frem to forslag. Hovedforskjellen mellom dem en åpen og en lukket løsning. I den lukkete løsningen fortsetter tunnelen fra Dolvik under jorden videre under Kanadaskogen mot Liavatnet. Tilførselstunneler leder trafikken inn og ut av krysset på Sandeid.

I den åpne løsningen blir det en ca. 100 meter lang dagstrekning mellom tunnelen fra Dolvik og tunnelen som fortsetter mot Liavatnet.

— I Statens vegvesen er vi positive til den lukkete løsningen, men vi er klar over at de som driver redningstjeneste helst foretrekker den åpne løsningen, som gir lettere adgang til tunnelene ved utrykninger, sier Kjell Erik Myre.

De politiske partiene har så langt ikke tenkt gjennom hva de foretrekker. Men byråd for miljø og utvikling, Nils Arild Johnsen, sier til BT at han går inn for den lukkete løsningen, som er den beste for miljøet med hensyn til støy og utslipp.

Av samme grunn går også varaordfører Terje Ohnstad, Ap, inn for den lukkete løsningen, men han understreker at dette er hans personlige standpunkt.

Også Hans Edvard Seim fra Høyre ønsker en lukket løsning. Seim understreker samtidig viktigheten av å drive anleggsarbeidet på Ringveg vest helt frem til Liavatnet ved Vestre innfartsåre, uten unødig opphold.

Begge løsningene på Sandeid krever at en barnehage må vike plassen. Den åpne løsninger krever i tillegg at tre bolighus må rives.

Start i 2005

Målet for den politiske behandlingen er å ha en godkjent reguleringsplan for Ringveg vest innen året er ute. Det må til for å sikre at anlegget kommer med på statsbudsjettet for 2005, slik det er forutsatt i Stortingets vedtak om Bergensprogrammet. Lykkes det, blir det anleggsstart tidlig i 2005. Anleggstiden er beregnet å vare til ut i 2008.

ÅPEN LØSNING: På denne billedmontasjen fra Sandeid kommer Ringveg vest-tunnelen opp og puster på en ca. 100 meter lang strekning. De som driver redningstjeneste foretrekker denne løs-ningen, og blir den valgt, vil det bli bygd kjøretilkomst for utrykningskjøretøyer ned på veien mellom tunnelene. Dersom tunnelen lukkes, blir sluttresultatet en 6,4 kilometer lang tunnel fra Dolvik til Liavatnet. Av- og påkjørsel til tunnelene skjer inne i fjellet.<br/> FOTOMONTASJE: STATENS VEGVESEN