Du setter deg på toget på Bergen stasjon tidlig om morgenen, og er fremme i god tid til lunsj i Oslo sentrum.

Det kan bli en realitet om ikke så altfor mange år, dersom politikerne følger Jernbaneverkets anbefaling. Onsdag la Jernbaneverket og Statens vegvesen frem sin rapport om Ringeriksbanen, som er det viktigste tiltaket for å forkorte reisetiden mellom Bergen og Oslo.

Vil droppe lengste traseen

Der kommer det frem at banen kan få byggestart i 2019, dersom planleggingen går på skinner. Banen er tenkt bygget sammen med ny E6 mellom Oslo og Hønefoss. Prisen avhenger av hvilken trasé som velges, men rapporten antyder samlede investeringskostnader på rundt 30 milliarder kroner.

TRASEENE: Dette er de aktuelle traseene mellom Sundvolden og Hønefoss. Åsa-alternativet i stiplet linje til høyre.

Å bygge Ringeriksbanen alene vil koste mellom 17 og 33 milliarder kroner. Her er trasévalget avgjørende. De to hovedalternativene er som følger:

  • Åsa-traseen , som følger nordsiden av Steinsfjorden og avviker fra E6-traseen mellom Sundvolden og Hønefoss. Dette alternativet ble valgt på 90-tallet, på grunn av miljøhensyn.
  • Kroksund-alternativet , som krysser sundet ved Sundvollen og går rett frem mot Hønefoss. Ulempen med dette alternativet er større naturinngrep. En bane som følger det såkalte Åsa-alternativet vil koste 25 milliarder kroner, og bruke to minutter lengre tid enn Kroksund-alternativet. Jernbaneverket anbefaler derfor at dette alternativet skrinlegges og at man kun går videre med Kroksund-alternativet.

— Samlet sett ser vi at alternativet om Åsa kommer dårligere ut i de vurderingene vi har gjort, sier regional strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket.

Han sier at en delt løsning med jernbanen om Åsa er blant de dyreste løsningene. Den blir 5,2 kilometer lengre og gir færre muligheter for å tilpasse stasjonsløsninger for Hole og Ringerikes framtidige utviklingsplaner.

50 meter bred trasé

— Hovedargumentet for Åsalinja var i sin tid at denne traseen gir færre miljøkonflikter, men nå er forutsetningene endret i og med at det uansett skal bygges en firefelts E 16 over Kroksund, sier Stendal.

Motstanderne i Hole kommune har derimot argumentert med at samkjøringen mellom tog og vei gir uholdbart store inngrep i bygden. Minimumsbredden på en samlet trasé med firefelts vei og dobbeltsporet jernbane er 50 meter.Banen mellom Hønefoss og Sandvika vil alene kutte én time i reisetid. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har sagt at Ringeriksbanen skal prioriteres som en del av Intercity-prosjektet. I så fall kan det være mulig med byggestart for både Ringeriksbanen og ny E6 våren 2019, skriver Jernbaneverket.

«Med statlig plan, overlappende planfaser, raske beslutningsprosesser, egnet organisering og nødvendige budsjettmidler har etatene nå skissert en framdrift som kan gi byggestart i 2019. For å oppnå dette,anbefaler etatene at man i det videre arbeidet konsentrerer seg om fellesløsninger for bane og veg som krysser Kroksund» skriver Jernbaneverket og Statens vegvesen.

  1. januar 2015 skal etatene legge fram en rapport som vil anbefale en trasé for felles løsning over Kroksund. Der vil også anbefalinger av stasjonsplasseringer i Hole og Hønefoss inngå.