Riksadvokat Tor-Aksel Busch har en rekke svært kritiske merknader til politianalysen, som foreslår drastiske kutt i antall politidistrikter og politistasjoner.

«Et usikkert og irreversibelt eksperiment», er karakteristikken han gir av den foreslåtte regionmodellen, der antall politidistrikter kuttes fra 27 til seks.

«Uten forbehold»

Høringssvaret, som er sendt inn ni dager på overtid, kritiserer også Røksund-utvalget på flere andre punkter.

«Løsninger gis uten at det veies et eneste argument for og mot, og alle piler peker uten forbehold i samme retning. Lang erfaring med vanskelige avveininger og vekting av kryssende hensyn gir oss derfor en viss skepsis til dybden i analysen», skriver han.

Riksadvokaten mener de manglende drøftelsene kan skyldes at utvalget har hatt liten tid.

— Det er lagt ned et betydelig arbeid, og det har fremkommet mye interessant informasjon. Men mange av disse spørsmålene er vanskelige, og utredningen inneholder i liten grad drøftelser. Det har nok sammenheng med den korte fristen de har fått, sier Busch.

Advarer mot kutt

Ett eksempel han trekker frem, er anbefalingen om at antall politidistrikter kuttes kraftig: «Det er innlysende at de store geografiske avstander innen enkelte anbefalte nye politidistrikter i regionmodellen vil være problematiske, og derfor i det minste fortjener å bli omtalt».

Busch advarer selv mot det drastiske kuttforslaget: «Riksadvokaten er på denne bakgrunn ikke overbevist om at en kraftig reduksjon av antall politidistrikter vil ha positiv effekt for den alminnelige kriminalitetsbekjempelsen», skriver han.

Riksadvokaten mener utvalget undervurderer de store geografiske avstandene i deler av landet: «Det blir rett og slett for store avstander til at flere av distriktene etter forslaget i utredningen vil kunne nyttiggjøre seg de omtalte, styrkede spesialistmiljøer. Vårt lands særegne geografi og bosettingsmønster som avviker vesentlig fra f.eks Nederland og Danmark må nødvendigvis vektlegges».

Vil legge ned 151 stasjoner

— Jeg mener de foreslåtte politidistriktene blir for store. Mange av stasjonene kommer for langt unna publikum. Jeg tror også utvalget undervurderer politimester-rollen som en suksessfaktor for god oppgaveløsning, sier Busch, som sier han savner en prinsipiell drøftelse av fundamentet for norsk politi.

Utvalget har foreslått å kutte til sammen 151 tjenestesteder over hele landet. En rekke høringsinstanser har kritisert utredningen, blant annet for å legge for mye vekt på beredskap.

— Det er en skjevhet i analysen ved at beredskaps- og sikkerhetsdelen blir det toneangivende premisset. Mens den andre viktige oppgaven, nemlig straffesaksbehandlingen, ikke blir drøftet, sier Busch.

— Nærpoliti-modellen har vært fundamentet for politiet i flere tiår. Er utredningen et brudd med dette prinsippet?

— Jeg skjønner at man kan lese den slik, men analysen sier at man skal ha et mer tilstedeværende nærpoliti, samtidig som den spisse enden skal bli bedre. Det har jeg beskrevet som en både/og-løsning. Jeg er usikker på om det lar seg forene fullt ut.

På Vestlandet kan antall politistasjoner bli mer enn halvert hvis forslaget blir en realitet. Se hele kuttlisten her.