Kredittilsynet er svært kritisk til en slik praksis. I et forslag til innskjerping av revisorforskriften heter det blant annet om tilliten til revisorers uavhengighet:

«Det er et problem når summen av tilleggstjenester som ikke er relatert til revisoroppgaven over tid i vesentlig grad overstiger revisjonshonoraret.»

Måtte ha hjelp

Fra Helse Bergen mottok Ernst & Young i 2002 3,1 millioner kroner i konsulenthonorar, 15 ganger mer enn det selskapet fikk for å revidere regnskapet. I 2003 var utbetalingen hele 5,7 millioner kroner, nærmere 30 ganger revisorhonoraret.

Ifølge opplysninger fra Helse Bergen bidro Ernst & Young blant annet med omlegging av regnskapet i forbindelse med overgang til nytt regnskapsprinsipp. Helse Bergen trengte og hjelp med innføring av nytt regnskapssystem, i tillegg til en rekke andre oppgaver.

Blant annet ble en utredning om praktisering av etiske retningslinjer gjort etter initiativ fra morselskapet Helse Vest.

Etter det Bergens Tidende får opplyst fra kilder i Helse Bergen var det flere som advarte mot at revisjonsfirmaet fikk andre oppdrag. I verste fall kunne dette føre til at revisorselskapet reviderte seg selv, noe som er svært uheldig.,

Oppdraget økte på

Oppdraget ballet på seg, og ble kraftig utvidet fra 2002 til 2003. Våren 2003 kom Kredittilsynet med en rapport om hvordan de store revisjonsselskapene hadde utviklet en praksis med også å selge konsulenttjenester til de samme selskapene.

En av konklusjonene etter Enron-skandalen i USA var at revisjonen sviktet, blant annet fordi revisjonsselskapet også leverte konsulenttjenester til Enron. En slik Enronifisering ville Kredittilsynet for enhver pris unngå.

— Det handler om forhold som kan bidra til å svekke revisors uavhengighet, sier fagdirektør Anne Merete Bellamy hos Kredittilsynet.

I forslaget til innskjerping av revisorforskriftene er det flere paragrafer som ville ha rammet praksisen i Helse Bergen i 2002 og 2003.

Etter Kredittilsynets kritikk mot revisjonsselskapene i fjor vår, kom saken også opp i styret i Helse Vest. I år har Ernst & Young ingen løpende konsulentoppdrag for Helse Bergen, men selskapet reviderer fortsatt helseforetakets regnskap.

Direktør Anne Kverneland Bogsnes sier avviklingen har skjedd på Helse Bergens initiativ.

— Vi burde kanskje ikke ha brukt dem, men vi måtte det de første årene. Vi brukte noe som kjente oss. Den uheldige rolleblandingen har vi vært oppmerksom på og føler at vi har brukt Ernst & Young slik at vi ikke skulle komme i noen konflikt.