• BT-saken om nabokrangelen i Åsane er alvorlig mangelfull, skriver Eivind Steinsholt.

Leserinnlegg av Eivind Stensholt

BTS PRESENTASJON 04.02.08 av en fremdeles verserende gammel rettssak, som i utgangspunktet gjaldt eierskapet til en yttervegg på et rekkehus, er alvorlig mangelfull. Jeg er for så vidt ikke overrasket over flertallet av de leserreaksjonene som nå ligger utlagt på bt.no. Jeg føler både respekt og takknemlighet for at noen likevel har maktet å trenge gjennom avisens oppsett og se det prinsipielt uheldige i at en yttervegg på et hus ifølge dom er naboens eiendom, med fri adgang til alle forføyninger (som innskruing av antenner) og til å bestemme vedlikeholdet. Anvendt på alle selveiende rekkehus, vil dommen overføre mange yttervegger til naboen.

Jeg kjemper videre med saken fordi dommen inneholder en trakasserende og oppdiktet skrøne om meg. Skrønen kan motbevises, det foreligger en vitneforklaring som den ansvarlige dommer holdt utenfor rettsbok og kjennelse. Denne dommeren er senere funnet inhabil i saken.

MEN FØRST OG FREMST er det et spørsmål om rettssikkerhet i en situasjon der dommere utsteder habilitetserklæringer for hverandre og ser bort fra de fakta som anføres.

Ifølge BT har advokat Kristiansen sagt at jeg «har kunnet misbruke systemet til den rene trakassering over en periode på 15 år». Det er en alvorlig beskyldning. Hvilke faktiske opplysninger knyttes den til? Hva hendte for 15 år siden? Motparten monterte sin antenne og godtok ikke hva styret i sameiet mente om eierforholdet. Det var motparten som først gikk til advokat. Min advokat forsøkte å oppnå en utenomrettslig løsning. Etter et halvt år uten svar fra advokat Kristiansen, tok vi saken til Bergen byrett. På den tiden fikk jeg beskjed om rettsavgjørelser ved å se førstesideoppslag i BT eller BA før avgjørelsene kunne nå meg i posten fra min egen advokat. Der var bilde og intervju med advokat Kristiansen. Trakassering?

OMSTENDIGHETENE omkring den første dommen må utdypes. En annen dommer innkalte til hovedforhandling i 1995, men dommer Pedersen tok over saken og omberammet den, noe som kostet oss fordi vi måtte ha ny advokat og nye avtaler med vitner.

Pedersen om saken: «Det korrekte er at saken kom inn til Bergen byrett 12.12.94 og ble tildelt en dommer som kort tid etter ble utnevnt til dommer ved Gulating lagmannsrett. Da han sluttet ble saken tildelt meg, i febr./mars 1995. Byrettens dom ble avsagt 19.06.95.»

Det at Pedersen fikk saken fordi den andre dommeren ble utnevnt til Gulating er feil. Utnevnelsen var 30.06.95, 11 dager etter at dommen hadde falt. Etter dommen fant vi ut at Pedersen hadde hele sin fartstid som advokatfullmektig i kontoret til Per Magne Kristiansen.

AVDELINGSLEDER Pedersen utpekte i 1998 sin kollega dommer F til å vurdere sin egen (Pedersens) habilitet ved en begjæring om gjenopptakelse. Dommer F, som behandlet gjenopptakelsessaken siden 1998, ble 02.06.06, funnet inhabil i saken. Grunnlaget for dette var et notat han skrev til Tilsynsutvalget for dommere 31.03.04. Saken som nå er berammet gjelder hvor lenge dommer F har vært inhabil, og hvilke deler av saksbehandlingen som rammes av dette.

Substans? BTs liste over tidligere avgjørelser er ufullstendig. Tilsynsutvalgets avgjørelse kan finnes på http://www.domstol.no/DAtemplates/FileList____5354.aspx (sak 04/020).

Utvalget ga «kritikk» til en sorenskriver og en lagdommer for å ha opptrådt i strid med god dommerskikk (domstolloven § 236). Det er eneste tilfelle i utvalgets praksis av disiplinære reaksjoner mot to dommere samtidig. Nylig ble en dommer som tok del i kjennelse av 05.06.97, etter min innsigelse, fjernet fra saken på grunn av inhabilitet ifølge tvistemålsloven § 411.

TO INHABILITETER . To brudd på «god dommerskikk». Og det er mer. Anken mot Pedersens dom ble avvist i kjennelsen 05.06.97 og ved kjennelse 01.12.98 i gjenopptakelsessaken av samme formann. Dette til tross for at §411 i den gamle tvistemålsloven sier at en dommer som har deltatt i avgjørelser som angripes ved begjæring om gjenopptakelse, kan ikke behandle begjæringen.

Ved den nye tvisteloven har lovgivere ønsket å øke avstanden mellom dommere som gjorde en opprinnelig avgjørelse, og den som skal avgjøre gjenopptakelse. I Bergen reduseres avstanden til null, samme dommer kommer inn igjen.

Et interessant spørsmål akkurat nå er om ledelsen i Gulating lagmannsrett vil ta hensyn til lovgivers hensikt eller fortsatt tviholde på sin kontroll over en sak som berører nære kolleger.

Eivind Stensholt har skrevet dette leserinnlegget.
Bergens Tidende