• Rettsmekling er en billigere, raskere, smidigere og vennligere måte å løse konflikter på enn å føre saken for en domstol, sier sorenskriver ved Midhordland Tingrett, Mette Cecilie Greve.

Siden 1. januar i fjor har Midhordland Tingrett vært med i et forsøksprosjekt der alle partene får automatisk tilbud om mekling når saken er stevnet for retten. Dette gjelder alle sivile saker

— De aller fleste meklingene ender med forlik. Der det likevel ikke skjer, blir det gjennomført rettssak på vanlig måte, sier Greve.

Rimelig, rask, smidig

Rettsmekling er en mye rimeligere måte for partene å løse konflikter på. En dag i retten kan innebære 40 000 kroner i advokatutgifter - på hver side. I tillegg løper man risiko for å måtte betale saksomkostningene til motparten dersom denne får medhold i retten.

— De høye kostnadene er blitt et alvorlig rettssikkerhetsproblem, sier Greve.

Med rettsmekling slipper advokatene like store forberedelser, og dermed blir også regningen lavere. Saken kommer raskere opp, og i de aller fleste tilfeller er det tilstrekkelig med et møte mellom partene.

For dommerne betyr rettsmekling en helt ny utfordring som forutsetter grundig opplæring og en helt ny måte å bruke seg selv på, som ifølge Greve bryter med «rettssalens monotoni».

Uten offentlighetens lys

Advokat Helge Tveit mente først at rettsmekling var et overflødig tiltak. En advokat er nemlig etisk forpliktet til å forsøke å finne minnelige løsninger før saken går til hovedforhandling.

— Jeg ser likevel klare fordeler ved rettsmekling og har svært gode erfaringer med dette, sier Tveit, som har deltatt i en rekke meklinger.

Fordelene vil være at partene får en rask avklaring som er økonomisk besparende og de blir spart for påkjenningen ved å ha en sak gående. Saken vil heller ikke komme i offentlighetens lys.

— Kan dette utgjøre et demokratisk problem?

— Jeg tror det er ytterst få av disse tvistene som har offentlighetens interesse. Kanskje med unntak av bedrifter som krangler om store pengebeløp, eller for eksempel noen tvister om lokale eiendomsforhold., sier Tveit.

Store endringer

For partene og rettsvesenet er rettsmekling ensidig positivt av økonomiske og menneskelige grunner. For advokatene derimot, vil rettsmekling bety mindre penger i kassen.

— Stadig flere ser fordelene med rettsmekling. Advokater som mister saker, får jo desto mer tid til andre saker. En dyktig advokat vil alltid ha mer enn nok å gjøre, sier Mette Cecilie Greve.

Rettsvesenet har den siste tiden gjennomgått store endringer fra sammenslåingen av en rekke domstoler til den såkalte 2-instansreformen, som åpner for behandling av straffesaker i to instanser.

Og med innføring av rettsmekling kan vi kanskje se for oss en ytterligere endring av rettsvesenet i fremtiden?

— Ja, dersom vi ser 15-20 år frem i tid, vil det kanskje ikke være mange sivile saker som føres for retten lenger. Rettssalene blir kanskje forbeholdt straffesakene, mens de sivile sakene løses ved mekling, sier Greve.

NOK Å GJØRE: - En dyktig advokat vil alltid ha mer enn nok å gjøre, sier sorenskriver ved Midhordland Tingrett, Mette Cecilie Greve.<p/>FOTO: ODDLEIV APNESETH