Bergen tingrett har i sin avgjørelse lagt vekt på at beslutninger om å avslutte behandling inngår som ledd i beslutningsprosessen under en behandling, noe som retten vanskelig kan overprøve. Retten kan ikke se at det foreligger omstendigheter som tyder på at det ikke er blitt utøvd forsvarlig faglig skjønn i dette tilfellet. Beslutningen om å avslutte behandlingen er også blitt vurdert av Helsetilsynet. Legene mener at det er etisk uforsvarlig å forlenge Kristinas liv ved videre behandling.

Uenigheten dreier seg om hvilken tilstand Kristina nå befinner seg i med hensyn til hjernefunksjoner som er i behold. At hun er blitt påført hjerneskade da hun lå under rasmassene, er det ingen tvil om. Sykehuset har vurdert det slik at Kristina har fått varige ikke-opprettbare skader som rammer sansemessige og kroppslige funksjoner. Hun har spasmer og kan verken suge, tygge eller svelge. Hun er funksjonelt blind og døv. Legene har konkludert med at all videre behandling er nytteløs.