— Hagland etterlyste ein tryggleiksfilosofi som burde gjennomsyra selskapets tankegong. Frå leiinga og ned til driftssjefen var det ikkje nok fokus på tryggleiken, sa Haglands forsvarar, advokat Per Magne Strandborg då han i går starta prosedyren sin i ankesaka for Gulating lagmannsrett i Bergen.

Strandborg ønskte likevel ikkje å kritisera HSD. Det var Sjøfartsdirektoratet han retta skytset mot.

— For HSD hadde papira i orden i langt større grad enn Sjøfartsdirektoratet, sa Strandborg.

I dag kjem advokat Strandborg til å leggja ned påstand om full frifinning av kaptein Hagland. I går starta han med å tilbakevisa aktoratets påstand om at aktløyse låg bak då Hagland førte «Sleipner» på Store Bloksa 26.november 1999, med den følgjen at 16 menneske drukna i forliset.

— På brua skjer det ingen ting som tyder på at navigatørane si merksemd ikkje var retta mot navigasjonshjelpemidla. Derfor tek aktor feil, sa Strandborg.

— Før ulukka var Hagland ein kaptein som hadde testa over gjennomsnittet. Han var ein person som ikkje tok sjansar, han hadde papira i orden og alle eigenskapane for å føra ein snøggbåt trygt.

— Det er min påstand at aktor ikkje har forstått grunnleggjande moment for føring av snøggbåt. Han har ei teoretisk tilnærming som ikkje tek omsyn til erfaringsgrunnlaget til navigatørar som Hagland. Det verkelege livet overgår politiet, Sleipner-kommisjonen og aktors fantasi. Tilfeldige forhold kan spela inn, for eksempel ved passering av Bloksene, sa Strandborg.

— Kaptein Hagland har i ord, handling og framferd vist at han har teke inn over seg ansvaret som skipsførar. Han er sterkt prega av ulukka, er ramma av posttraumatisk stressyndrom, og er uføretrygda, sa Strandborg.

Advokat Strandborg vil i retten i dag gjera nøye greie for teorien sin omkring årsaka til at «Sleipner» kom ut av kurs og kolliderte med Store Bloksa.