Mens innbyggerne i Houston flykter fra orkanen Rita, la Statens forurensningstilsyn frem sin analyse av klimatiltak i Norge frem til 2020. Analysen viser at det er mulig å komme ned på utslippsnivået fra 1990 innen 2020, men det er også teknisk mulig med ytterligere reduksjoner. Ifølge Kyoto-avtalen kan Norge ta noe av utslippsreduksjonen gjennom prosjekter i andre land eller kjøp av kvoter.

– Vi står overfor utfordringer som ingen miljømyndigheter tidligere har hatt. Det gleder meg veldig at til og med Haakon Lie går inn for CO2-rensing av gasskraftverk, sa SFT-direktør Håvard Holm da han åpnet konferansen.

Han understreker at det må være bred deltakelse fra industrien og myndighetene hvis man skal kutte CO2-utslipp fra nye gasskraftverk.

Andre kostnadseffektive tiltak for å redusere utslippet av klimagasser er redusert bruk av olje i industri, næringer og boliger ved overgang til fornybar energi eller biobrensel, økt bruk energiøkonomisering og fjernvarme.

Klimarådgiver Audun Rosland, som presenterte analysen, sa også at det vil være effektivt å gjøre kjøretøy mer miljøvennlige og redusere bilbruken. Han nevnte også tiltak i prosessindustri, landbruk og avfall.

– Landbruket står for 10 prosent av utslippene i dag, og redusert bruk av nitrogenholdig gjødsel er det mest kostnadseffektive tiltaket i denne sektoren, sa Rosland.