Like før sommerferien for alvor tømte skolene for elever, lærere og rektorer, sendte BT ut en spørreundersøkelse til rektorene i Bergen. Kommunen har i alt 84 ordinære grunnskoler (barne-, ungdoms— og kombinertskoler).

Rektorene har svart på følgende; «Hvordan stiller du deg til følgende påstand? Elevene på min skole får et bedre pedagogisk tilbud nå enn de gjorde for fem år siden».

Sterkere oppfølging

Svarene er entydig positive. Nesten ni av ti er helt eller delvis enig i påstanden. For å være helt presis svarer 51,5 prosent at de er «helt enig» og 33,9 prosent «delvis enig» i påstanden. 8,9 prosent «vet ikke» og 5,4 prosent svarer «verken eller». Ingen av rektorene mener det pedagogiske tilbudet er blitt dårligere.

Roar Haukom, rektor på Fjellsdalen skole, mener Bergen kommune er blitt en mer aktiv skoleeier.

— Det er mer krav og mer press, men samtidig sterkere oppfølging, sier Haukom.

— Vi er blitt en dyktigere skoleeier, sier skolebyråd Harald Victor Hove (H).

— Ikke minst har vi en fagavdeling som er ute i skolene og driver det vi kaller «tett på»-ledelse.

Sparket bak av BT

Anne-Marit Presterud, kommunaldirektør for skole og barnehage, trekker frem et annet poeng.

— I 2007 skrev BT over hele forsiden at Bergen var dårligst av de største byene på nasjonale prøver. Det likte vi dårlig. Det ble et spark bak, sier hun.

— Det var med på å presse frem et økt fokus på kvalitet i skolen, hvor vi har jobbet med det vi har kalt «tellinger og fortellinger», sier Presterud.

Det består blant annet i en fagoppfølging av hver enkelt skole, med dialogmøter mellom skolene og byrådsavdelingen der skolene i større grad enn tidligere bringer kvalitative data og analyser inn i kvalitetsutviklingsarbeidet.

— Det skal ikke bare handle om tall. Vi har tallene, for å få fortellingene, må vi ut på skolene, sier Presterud.