I 2006 hadde kommunen eit netto driftsresultat på 25 millionar kroner.

Etter avsetningar til fond er sluttrekneskapen eit overskot på 21 millionar kroner. Fungerande ordførar Øystein Holmelid forklarar det gode resultatet med auka skatteinngang, større overføringar frå staten, auka utbytte frå føretak og fond og god økonomistyring.

I forhold til budsjettet har det vore størst overskridingar på undervisning, pleie og omsorg og løn.

Dette meldar Kystradioen.