– Det er uvanlig at det offentlige blir ansvarlig for helseskader som følge av produktskader slik det skjedde da Svartediket ble forurenset, sier Bjarte Askeland.

Han er professor ved Universitetet i Bergen og en av landets fremste eksperter innenfor erstatningsrett.

Så langt Askeland har oversikt, kan han ikke se at det tidligere har vært ført lignende erstatningsoppgjør mot en offentlig institusjon med så omfattende krav og med så mange personer involvert.

Askeland mener at Bergen kommune risikerer å måtte betale ut erstatninger på flere millioner kroner til enkeltpersoner som følge av Giardia-skandalen. Men han vil ikke gi noen konkrete antydninger om hvor store enkeltbeløp det kan dreie seg om.

– Det vil være avhengig av hvor stor nedsatt arbeidsevne den enkelte får, hvor varig sykdommen antas å bli og hvilket inntektsnivå vedkommende ville hatt dersom hun ikke ble rammet.

De langtidssyke kan kreve erstatning for alle utgifter og for tapt arbeidsfortjeneste. Det siste gjelder riktig nok ikke hvis tapet likevel blir dekket gjennom trygdesystemet eller egne forsikringsordninger. I tillegg kan det også kreves erstatning for tapt livsutfoldelse.

Bergen kommune er forsikret for 30 millioner kroner i Giardia-saken. Til nå har kommunens forsikringsselskap, Gjensidige, utbetalt ti millioner kroner av dette beløpet. 100 saker er fortsatt under behandling.