De gode resultatene kommer fram i høstrapporten fra det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).

Veksten i år kommer etter gode resultater også i 2004 og 2005 slik at den økonomiske handlefriheten ifølge TBU er vesentlig forbedret og behovet for tilpasninger i driften redusert.

Veksten i år er den høyeste prosentvise realinntektsveksten siden 1991. Samtidig anslås den samlede aktivitetsveksten i 2006 til 1,9 prosent. Utførte timeverk er beregnet å øke med 1,8 prosent.

I kommuneøkonomien er netto driftsresultat viktig. Dette er en hovedindikator for økonomisk balanse. For å være i balanse, mener man at netto driftsresultat bør være på 3 prosent. Netto driftsresultat øke fra 2,2 prosent i 2004 til 3,6 prosent av inntektene i 2005, og det er ventet ytterligere vekst i år.

De gode resultatet i år har også ført til vekst i den kommunale tjenesteproduksjonen.