Mastene blir ikke plassert slik at de kommer i direkte berøring med det enkelte kulturminnet, men vil påvirke totalopplevelsen av området, står det i en pressemelding fra Statnett.

Det er Miljøverndepartementet som nå har gitt Statnett tillatelse til å bygge over Dyraneseidet i Kvam kommune, som er en opprinnelig konsesjonsgitt trasé.

— Vi er glade for å ha fått denne endelige avklaringen i saken, slik at vi vet hvor mastene skal plasseres også i dette området, sier prosjektleder Steinar Bygdås i Statnett.

Riksantikvaren har tidligere gjort vedtak om avslag på søknaden om dispensasjon etter kulturminneloven for strekningen over Dyraneseidet. Dette vedtaket har Miljøverndepartementet nå opphevet.

I departementets begrunnelse står det at «det omsøkte tiltaket er av en slik samfunnsmessig karakter at kulturminnehensynene må vike. Det er lagt vekt på at en omlegging av linjen vil innebære en betydelig sikkerhetsmessig og driftsmessig risiko. Det avgjørende for departementet er at de positive endringene for opplevelsen av kulturminnene, ved en flytting av linjen lenger mot sør, ikke oppveies av de negative konsekvensene av omlegging av linjen ved Dyraneseidet.».

— Kulturminner er et viktig hensyn å ta når vi planlegger og bygger kraftledninger. Den endelige traseen blir gjennom konsesjonsprosessen en tilpasning også ut ifra mange hensyn i tillegg til kulturminner, slik som for eksempel landskap, dyre- og fugleliv, vegetasjon, turisme, friluftsliv og driftssikkerhet, sier Bygdås.

Riksantikvarenforeslo å flytte mastene vekk fra den opprinnelige traseen.

Fylkeskonservator i Hordaland, PerMorten Ekerhovd, er skuffet over departementet

— Dette er en sak som setter utbyggingav strøm opp mot bevaring av et landskap med veldig høy verdi. Dette kan viikke være fornøyd med, sier han til NRK.