I disse dager sender villreinutvalget for Hardangervidda ut et brev på høring til alle rettighetshaverne på Vidda. Her fremmer utvalget et forslag i to alternativer: Enten å frede villreinen i høst — altså ingen jakt - alternativt at det blir en jaktkvote på 1000 dyr og en så kort jaktperiode som 14 dager.

Formannen i villreinutvalget, Aslak Myrvang fra Eidfjord, sier til Bergens Tidende at bakgrunnen for det radikale forslaget er at det ikke ble en økning i bestanden i løpet av fjoråret.

— Da vi halverte jaktkvoten i høst, var det i håp om at bestanden skulle øke. Men ettersom jaktresultatet ble så høyt som 1384 dyr, er sannsynligheten stor for at bestanden ble redusert i fjor. Dette tar vi hensyn til med vårt forslag, sier Myrvang.

Saken skal drøftes i et fellesmøte mellom de to lokale forvaltningsorganene torsdag i neste uke. Villreinutvalget foreslår kvote og bestemmelser om jakttider innenfor jakttidsrammen (20. august - 30. september.) Villreinnemnden - som er sammensatt av representanter for rettighetshaverne - tar avgjørelse over innstillingen fra villreinutvalget. Nemndas avgjørelse kan ankes inn for Direktoratet for naturforvaltning.

Utvalget vil ha sitt endelige forslag klart etter det store, årlige vårmøtet som i år skal arrangeres 29. mars i Eidfjord. Først ut i slutten av april vil saken være avgjort.

Det knytter seg stor spenning til hvordan det radikale forslaget fra villreinutvalget blir mottatt ute blant rettighetshaverne rundt Hardangervidda.

Tradisjonelt er Tinn og til dels Vinje i Telemark innstilt på langt større jaktuttak av villreinbestanden enn de øvrige kommunene. Hordalandskommunene Eidfjord, Odda og Ullensvang er ofte på linje når det gjelder syn på hvor stor bestanden bør være, og dermed også hvor stor jaktkvoten bør være.

Spørsmålet er om villreinnemnden vil akseptere et så drastisk skritt som å frede bestanden for jakt i høst. Etter hva Bergens Tidende erfarer, er det rettighetshavere som mener det bør være kontinuitet i jaktutøvelsen. Med slike argumenter vil nemnden kanskje si nei til fredning, men akseptere en så lav kvote som 1000 dyr. Det knytter seg også spenning til hvordan rettighetshaverne vil stille seg i spørsmålet om svært kort jaktsesong.

Uansett hvilket vedtak som blir gjort, er det lite sannsynlig at Direktoratet for naturforvaltning vil overprøve den lokale forvaltningen.