Byrådet regner med at det innen utgangen av 2003 skal stå ferdig syv barnehager. Målet var tre kommunale og ni private — til sammen 12 barnehager.

En barnehage på Kirkebirkeland og i Sædalen åpnet i august. Neste år regner barnehagebyråd Ruth Grung med at barnehagene i Helldalsåsen, Nordås og Råstølen, Kjøkkelvikdalen og muligens Apeltun skal stå klar.

Problemer

Utbyggingen av de øvrige barnehagene byr på problemer, går det frem av statusmeldingen for barnehageplanen.

I Hjorteveien har nabolaget protestert mot utbyggingen. På Råvarden vil ikke grunneieren selge før om to år. Når det gjelder Bjørndalstræet, indre Laksevåg og Søreide finnes det ikke ferdig regulert barnehagetomt. Selv om der er åpnet for storstilt boligutbygging. Nå får byrådet selv erfare det private utbyggere høylytt har beklaget seg over; I Bergen er omregulering en tidkrevende prosess.

Målet om full dekning innen 2003 er urealistisk, mener byrådet, og vil forskyve fristen til 2005, som er i tråd med Stortingets målsetning.

Mangler småbarnsplasser

Den store bøygen på veien mot målet er imidlertid mangelen på småbarnsplasser.

Når den vedtatte utbyggingen av vel 1000 plasser er gjennomført, vil Bergen fortsatt mangle 500 barnehageplasser.

De 500 manglende plassene vil da være småbarnsplasser. Samtidig står Bergen i fare for å få overskudd av barnehageplasser for barn over tre år.

Dette er bakgrunnen for at barnehagebyråd Ruth Grung tar til orde for å fjerne det statlige etableringstilskuddet for storebarnsplasser og heller øke tilskuddet for etablering av nye småbarnsplasser.

- Dropp tilskuddet

I dag yter staten 16.000 kroner i støtte pr. ny storebarnsplass og 20.000 pr. småbarnsplass. Forskjellen er for liten til å oppveie ekstrautgiftene ved å drive småbarnsplasser, konstaterer byråden.

— Jeg vil tilrå at Stortinget helt fjerner stimulansen til nye storebarnsplasser og heller øker tilskuddet til nye småbarnsplasser, sier hun.

Ruth Grung frykter en situasjon der kommunen blir tvunget til å bygge rene småbarnsbarnehager.

— Både pedagogisk og økonomisk vil det være uheldig, påpeker hun.

Frykter omleggingen

Ruth Grung venter nå spent på hvilken finansieringsordning regjeringen og Stortinget velger når barnehagetilskuddet skal bli et statlig ansvar. Overfor sentrale myndigheter har Bergen påpekt at kommuner som har satset mer enn gjennomsnittet på barnehagene, risikerer å tape på omleggingen. Denne risikoen står blant andre Bergen overfor.

Hvilken løsning regjeringen velger, blir først klart i forbindelse med revidert budsjett neste vår.

Byrådet advarer regjeringen mot å gjennomføre omleggingen fra 1. august neste år. Å gjøre så store forandringer midt i et budsjettår er uheldig for kommunene, argumenterer byrådet i meldingen som torsdag skal behandles i bystyrets oppvekstkomité.