Nå skal saken mot den nå 29 år gamle mannen behandles for tredje gang i Bergen tingrett etter at Gulating lagmannsrett for andre gang opphever dommen fra tingretten.

— Jeg har ikke opplevd at lagmannsretten opphever to dommer i samme sak. Vi mener førerretten skal fradømmes. Reglene er enkle og standardiserte i promillesaker. Derfor er vi overrasket over at tingretten to ganger unnlater å fradømme ham førerretten, sier statsadvokat Elisabeth Deinboll.

Tatt med promille i Arna

Saken startet søndag 1. september 2013 klokken 13.40 i Arna, da mannen ble stanset av politiet. Han hadde kjørt bil og var påvirket av alkohol. Blodprøven en time og 18 minutter senere viste en promille på 0,43.

På grunn av forbrenning er det ingen tvil om at promillen var høyere da han ble stanset enn da blodprøven ble tatt.

Høsten 2013 møtte han i Bergen tingrett til en såkalt tilståelsesdom. Retten la til grunn at mannen hadde en alkoholkonsentrasjon på «i hvert fall 0,53 da kjøringen fant sted.»

Var yrkessjåfør

Etter reglene skal man miste sertifikatet i 12-18 måneder når promillen er mellom 0,5 og 0,8.

Under tvil kom likevel retten frem til at mannen fikk beholde lappen. Dommeren la vekt på formildende omstendigheter som hans tilståelse, at han trenger førerkortet fordi han er yrkessjåfør og at påvirkningsgraden var helt i nedre sjikt.

Den begrunnelsen kjøpte ikke statsadvokat Elisabeth Deinboll som anket dommen.

— Etter vår mening var det skjerpende momenter i denne saken som tilsa at førerretten burde fradømmes i 16 måneder. Det er ingen formildende omstendighet at han har behov for førerkort i jobben, heller tvert imot. Og tilståelse skal ikke være formildende når det gjelder tap av førerrett. Det viser all rettspraksis, sier Deinboll.

«Alvorlige feil»

Lagmannsretten var enig med henne og opphevet den første promilledommen 31. oktober i fjor.

«Lagmannsretten finner at det er alvorlige feil og svakheter ved tingrettens avgjørelse. Domsgrunnene har mangler som hindrer prøving av anken. Det er stor grad av tvil om tingretten har anvendt loven korrekt», het det.

Dermed ble saken sendt tilbake til Bergen tingrett.

Deinboll ba igjen om at mannen ble fradømt førerretten i 16 måneder. Men hun vant ikke frem, tross at lagmannsretten hadde opphevet den første dommen.

0.53 eller 0,5?

Noen uker senere avsa samme dommer ny dom i tinghuset på Tårnplass.

Mens dommeren i den første dommen la til grunn at alkoholkonsentrasjonen i hvert fall var 0,53 da kjøringen fant sted, ble promillen vurdert annerledes gang nummer to.

Der mente dommeren at «påvirkningsgraden mest sannsynlig har vært over 0,5 da kjøringen fant sted.»

- Rettsreglene er klare

Retten påpekte også at det ikke forelå sakkyndig vurdering av påvirkningsgraden, og at dette var medvirkende til at retten under sterk tvil lot mannen beholde lappen.

— Vi anket igjen fordi vi mener førerretten skal fradømmes. Rettsreglene er klare, og likhetsprinsippet er viktig. For det første er vi uenige i bevisvurderingen i den andre dommen. For det andre skulle man ikke foretatt en ny vurdering av bevisene. Den vurderingen lå i den første dommen, sier Deinboll.

Igjen var lagmannsretten enig med henne og opphevet dommen for andre gang. I den siste dommen skriver lagmannsretten at tingretten har uttalt at domfelte "mest sannsynlig" hadde en påvirkningsgrad på over 0,5.

«Det synes som om tingretten har foretatt en ny prøving av bevisene, med den konsekvens at tap av førerrett ikke er idømt, og da basert på en annen påvirkningsgrad og dermed med en annen begrunnelse enn ved første gangs behandling av saken.»

- Skal ikke lide

Lagmannsretten opphevet dommen for andre gang. Retten presiserer at tingretten skal gå ut fra en promille på i hvert fall 0,53, når dommen skal avises for tredje gang i Bergen tingrett.

— Vi kommer til å legge ned påstand om at førerkort inndras, men trolig ikke for 18 måneder, slik vi først ba om. Siktede skal ikke lide for saksbehandlingsfeil, og det kan være naturlig å be om noe kortere inndragningstid, sier Elisabeth Deinboll.

— Så 29-åringen slipper billigere på grunn av dommertabbe?

— Lang saksbehandlingstid som ikke kan lastes den domfelte, kan tillegges noe vekt i formildende retning.