KRISTINE HOLMELID

I Stortingsmeldingen som ble lagt frem i går blir foreldrenes formelle rett til medvirkning i skolen nærmest tatt bort.

Bestemmelsen om foreldreråd, FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) og samarbeidsutvalg blir foreslått tatt ut av opplæringsloven. Det blir opp til den enkelte skole hvordan de vil samarbeide med foreldrene.

Foreldre og butikkdame?

— Fra å være likeverdige samarbeidspartnere er vi satt på sidelinjen når det gjelder våre barns opplæring, sier Loveleen Rihel Brenna, leder for Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG).

FUG, som er et rådgivende organ for departementet, foreslås ikke nedlagt i stortingsmeldingen.

— Men de tar vekk hele grasrota vår, sier FUG-lederen.

I formuleringen til den nye stortingsmeldingen heter det at «skolen skal legge til rette for ..., de foresatte og lokalsamfunnet skal bli involvert på en meningsfylt måte».

— Det betyr at foreldre skal ha innflytelse på barnas læring på lik linje med en leder i en idrettsorganisasjon eller en butikkdame i lokalsamfunnet. Etter vår mening har foreldre en unik rolle i barnas skolegang og læring, sier Loveleen Rihel Brenna.

Foreldre vil bestemme

Flertallet av foreldre mener de ikke har innflytelse på de normer og regler som gjelder i skolen, viser en undersøkelse fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). To av tre foreldre sier at de ikke kan diskutere med skolen tema som gjelder oppdragelse av sine egne barn.

— Ikke alle skoler og lærere har et positivt syn på foreldremedvirkning. Hvordan skal samarbeidet bli der når det blir opp til den enkelte skole? Det er også saker fra tid til annen der elever blir mobbet av lærere. Hvem skal elever og foreldre søke hjelp hos når foreldrerepresentantene er borte, spør FUG-lederen.

- Gammeldags skolesyn

Mange instanser, fra Utdanningsforbundet til NHO, har uttalt seg i hovedsak positivt til hovedtrekkene i stortingsmeldingen. Men i likhet med foreldrene, er elevene kritisk til at lærerne får mye makt. Elevorganisasjonen reagerer på det de mener er et gammeldags skolesyn.

— Læreren skal bestemme mer og elevene skal adlyde. Det virker som om departementet ønsker seg mer passive og ukritiske elever, sier Solveig Tesdal, påtroppende leder for Elevorganisasjonen.

— Departementet presiserer at det er viktig å gi lærerne større frihet, og at skolen skal ha større frihet. Likevel nevnes ikke elevenes innflytelse og styring med egen opplæring med mange ord, sier Solveig Tesdal.

Hele stortingsmeldingen er å finne på www.odin.dep.no