Straffereduksjonen i forhold til dommen i tingretten skyldes flere forhold. Seim frifinnes for bedrageri mot Inge Nicolaysen og selskapet Inkani. I stedet dømmes han for den noe mildere formen investorbedrageri. I tillegg domfelles han for simpelt og ikke grovt skattesvikt.

Seim blir i Gulating lagmannsrett fradømt retten til å drive selvstendig virksomhet, være daglig leder og styreleder i ti år. Dette er også en reduksjon i forhold til tingretten hvor han ble han fradømt denne retten for alltid.

– Nå er resultatet på et nivå som er mer i tråd med gjeldende rettsprinsipper, sier Seims forsvarer, Trygve Staff.

Saken ikke ferdig Han forteller at klienten oppfattet dommen som grei. Det er ennå ikke blitt tatt stilling til om saken skal tas videre til høyesterett.

– Nå skal vi sette oss ned i ro og fred og lese nøye gjennom lagmannsrettens dom, sier Staff.

Ettersom dommen i tingretten var under seks år hadde ikke Seim rett til å anke hele saken. Han har kun fått ankebehandlet straffeutmålingen og bedragerisiktelsen i forbindelse med Inge Nicolaisen og Inkani.

– Vi har et håp om også å få prøvet de delene av saken som involverer Mjellem & Karlsen i lagmannsretten, sier Staff.

Langt tidsforløp I dommen fra lagmannsretten legges det vekt på at det er gått svært lang tid siden det straffbare forholdet fant sted. Seim ble pågrepet 7. juni 2003. Det vektlegges også at det har tatt lang tid, ett år og ni måneder, mellom dommen i tingretten og dommen i lagmannsretten.

Påtalemyndigheten hadde opprinnelig lagt ned påstand om seks års fengsel for Seim.

– Straffeutmålingen er ganske mild. Det er blitt gitt god uttelling for tiden som er gått siden saken startet, sier aktor i saken, Ole Bjørn Mevatne.

Vedeler får fortsette Seims medtiltalte advokat, Bertram Vedeler, får også en mildere dom enn i tingretten. Han dømmes til fengsel i et år og seks måneder, hvorav seks av månedene gjøres betinget.

Vedeler får også lov til å fortsette som advokat. I tingretten ble Vedeler dømt til to års fengsel og fradømt retten til å drive som advokat i fem år.

SCANPIX