— Jeg etterlyser en mer kritisk holdning i domstolene til kravene om tolk, særlig i de tilfeller hvor det er snakk om norske statsborgere med nærmere 30 års botid i Norge. Det er nok også slik at vi i politi- og påtalemyndighet må bli flinkere til å reise spørsmålet, sier Rudolf Christoffersen, som har vært konstituert statsadvokat i Hordaland det siste året.

- Rettet på tolken

De siste årene har tolkeutgiftene eksplodert i norsk rettsvesen. I 2008 ble det brukt nesten 65,6 millioner kroner på tolketjenester. I 2012 var tallet 109 millioner kroner, ifølge Domstolsadministrasjonen. Det er en økning på 67 prosent.

— Jeg har hatt flere saker der jeg har stusset på at det har vært oppnevnt tolk. Noen ganger har til og med tiltalte rettet på tolken, sier Christoffersen.

- Flytende norsk

Han viser til et eksempel fra i år. En 43 år gammel mann som kom til Norge for over 20 år siden vitnet i en narkotikasak i Bergen tingrett på vårparten.

— Han snakket flytende norsk da han vitnet i Bergen tingrett i april. Det var ikke spørsmål om han hadde behov for tolk. Men da han fire uker senere satt som tiltalt i Gulating lagmannsrett, ba han om tolk. Det stiller jeg spørsmål ved, sier Christoffersen.

Han viser til at mannen har vært i Norge i 27 år, vært norsk statsborger i 20 og har arbeidet som selvstendig næringsdrivende.

Opptatt av pengebruk

— Selv om rettssikkerhetshensyn tilsier at terskelen for bruk av tolk skal være lav, så betyr ikke det at man skal oppnevne tolk i de tilfeller hvor det ikke er behov for det. Det er sløsing med skattebetalernes penger, legger han til.

Statsadvokaten viser til at 43-åringen har vært dømt i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett i en stor narkotikasak. Til sammen var han 29 dager i rettssalen, med tolk. Ifølge Bergen tingrett koster en tolk 772 kroner per time.

- Hvorfor skal man be om tolk hvis man forstår det som sies?

— Man får jo bedre tid på å tenke seg om. Norge er et rikt land. Vi skal ivareta rettssikkerheten, men vi må også ta hensyn til pengebruken, svarer Christoffersen.

Forsvareren reagerer

43-åringens forsvarer er Thomas Klevenberg. Han blir provosert over Christoffersen.

— Jeg reagerer sterkt på at han kommer med slike uttalelser om min klient. Som konstituert statsadvokat vet han utmerket godt at han ikke har hatt noen kontakt med de tiltalte frem til første dag i retten, og han har således ikke grunnlag for å uttale seg om man trenger tolk eller ikke.

— I den konkrete saken som gjelder min klient minner jeg om at politiets egne etterforskere avbrøt et av de mest sentrale avhørene fordi man forsto at den mistenktes språkfølelse ikke var nøyaktig nok da avhøret ble gjennomført på norsk, legger forsvareren til.

- Ikke avgjørende for saken

- Hvorfor hadde han ikke tolk da han vitnet i tingretten noen uker før saken mot ham selv kom opp for lagmannsretten?

— Jeg var ikke til stede som forsvarer da han forklarte seg som vitne i den andre saken. Det er opp til retten å påse at et vitne gjør seg forstått i tilstrekkelig grad, med eller uten tolk. Når det gjelder det temaet han skulle forklare seg om, var det ikke avgjørende for den saken, og behovet for tolk er således noe mindre enn om han selv er tiltalt for heleri. Dessuten må retten ta høyde for eventuelle feil når bevisene vurderes, svarer Klevenberg.

- Skal mye til

Rune Lium er tingrettsdommer i Sør-Trøndelag tingrett og medlem i dommernes mediegruppe. Han forklarer her kriteriene for bruk av tolk i straffesaker.

— Grunnvilkåret er at man har et annet morsmål enn norsk. Selv om mange snakker godt norsk, kan de juridiske termene innebære at man blir usikker på hva som blir sagt under rettsforhandlingene, sier Lium.

— Utgangspunktet er at retten følger ønsket til de som ber om tolk. Det skal svært mye til for å fravike det, legger han til.

Erling Moe i Domstoladministrasjonen sier til BT at de har registrert en markant økning i bruk av tolketjenester de siste årene.

-Skyldes dette at det er flere med annet språk enn norsk som sitter på tiltalebenken?

-Jeg har ikke svar på det nå. Dersom jeg skal forsøke å finne ut av det, trenger jeg mer tid, sa han til BT fredag ettermiddag.