Naboene på Nappane trodde feriestillheten skulle senke seg over det fritidsboligprosjektet da fylkesmannen 14 juli i år ba departementet kalle inn reguleringsplanen, men den gang ei.

Snauhogst

— I tre uker har motorsagene durt fra morgen til kveld. De har hogget vekk alle trærne i utbyggingsområdet, forteller Charles Lilleskare. Han er nærmeste fastboende nabo til den store tomten Lindås Utbyggingsselskap håper å kunne bygge ut med mellom 200 og 300 fritidsleiligheter og hytter.

Og det stoppet ikke med motorsagene. I august har gravemaskiner kommet til og foretatt prøvegraving på tomten.

— Jeg reagerer på at kommunen ikke har varslet grunneier om at planene kan bli kalt tilbake, forteller John Werner Netland, også fastboende. Han mener utbyggingsplanen i Nappane har tatt en uakseptabel vending.

For stort

Utgangspunktet er en reguleringsplan fra 1990. I denne er det lagt opp til utbygging av ferieboliger i strandsonen i sjøbodstil. De nye eierne, forøvrig nummer syv i rekken, vil bygge funkisleiligheter som delvis står på pæler ute i sjøen.

Naboene sier de ikke går mot utbygging, men de liker ikke utformingen av byggene. De mener også utbyggingen er for omfattende og at den privatiserer strandsonen. Naboene krever og ny vei til erstatning for den gamle som er alt for smal til den trafikken som de nye fritidsboligene vil. Med grunnlag i en rapport om vannkvaliteten i sjøen utenfor mener de kloakkløsningen heller ikke er akseptabel.

— Svært mye har endret seg når det gjelder bygging i strandsonen siden denne planen ble vedtatt. Den burde derfor behandles på nytt, sier Netland.

Uenighet

Det er også årsaken til at fylkesmannen har bedt Miljøverndepartementet kalle inn reguleringsplanen.

«..planen er av eldre dato og burde vært gjenstand for miljørevisjon, blant annet som følge av den profil den omsøkte utbyggingen synes å ha fått. En utbygging av denne type bør vurderes svært nøye i lys av et skjerpet strandsonevern i årene etter planvedtaket.» heheter det i brevet fylkesmannen sendte departementet.

Amundsen, Paul S.