Larsen mener det er store hull i hvordan rettsvesenet har håndtert skattestraffesaken mot ham.

«Utallige ganger er det påpekt mangelfull, eller ingen, kvalitetssikring ved etatene i Bergen i tilknytning til sakskomplekset», skriver han i pressemeldingen fra Kver AS, hvor Larsen sitter som styreformann og eier.

« Vitner om synsing »

Oljeinvestoren ser klare svakheter med både kompetansen til rettsapparatet og hvilke metoder som er benyttet i rettsavhandlingen. Blant annet mener han at domspremissene ikke er rettskraftige, og viser eksempelvis til ulovfestet gjennomskjæring i skatteretten.

«Gjennomskjæringen tilfredsstiller ikke lovens krav i strafferetten. Likeledes brukes norsk formuesberegning for ligningsverdi for utenlandske aksjer, i stedet for lovens krav om antatt salgspris (...)».

I en fersk dom fra Bergen tingrett dømmes altså bergensinvestoren til fengsel for økonomisk utroskap og skattesvik. To og et halvt år av fengselsstraffen er gjort betinget, og totalt må han betale fire millioner kroner i bøter og saksomkostninger. Larsen slipper imidlertid inndraging av 31,6 millioner kroner.

Larsen mener også at dommen baseres på synsing.

«Tingrettsdommen vitner om synsing om internasjonal forretningsvirksomhet og forutinntagelser fra offentlige ansatte og savner enhver forankring i eksisterende rettskilder. For å sitere Ibsen: Hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest», skriver han.

Uenig i aksjeprising

Investoren er også spesielt opptatt av hvordan unoterte aksjer prisberegnes. Måten dette er blitt gjort i saken, fører til at rettssikkerheten er i fare for alle i næringslivet som daglig kjøper og selger aksjeposter og selskaper, mener Larsen.

«De sakkyndige vitnene er enige om at beregning av antatt salgspris, spesielt for unoterte, illikvide aksjeposter, som i denne saken, ikke er en eksakt vitenskap. I denne skattestraffesaken kreves tilnærmet 100 % bevis for antatt salgspris, noe som er uforenlig med et slikt beregningsprinsipp».

I tillegg setter Larsen spørsmålstegn ved habiliteten til Hordaland politidistrikt og Bergen tingrett, samt Skatt vest.

Han nøster også opp at det er blitt foretatt en rekke brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon, som «ikke-rettferdig rettergang» og «en rekke falske politianmeldelser fra skattevesenet i Bergen med vikarierende motiver».

Larsen avslutter pressemeldingen med å poengtere at erstatningskravene for hele sakskomplekset vil bli betydelige.