Opplysningene kommer frem i rapporten «Juridisk kvalitetssikring i Etat for byggesak og private planer» som kommunerevisjonen Deloitte har laget, skriver BA.

Kommunerevisorene anbefaler å innføre bedre varslingstiltak i tilfeller der politikere eller andre prøver å påvirke saksbehandlernes prioriteringer.

Rapporten ble torsdag kveld behandlet av bystyrets komité for miljø og byutvikling. Den er bestilt for lenge siden og ble levert i august, men er blitt mer aktuell etter at bystyrepolitiker Jan Sverre Stray i forrige uke ble fengslet og siktet for korrupsjon i forbindelse med en reguleringssak.Det er ikke kommet frem opplysninger om at Stray skal ha vært i kontakt med saksbehandlere. Derimot skal han ha kontaktet byrådene Filip Rygg (KrF) og Gunnar Bakke (Frp), samt leder for byutviklingskomiteen, Dag Skansen (H). De tre har også deltatt i møter med de aktuelle tomteeierne.

Får e-post fra politikere

I den 52 sider lange rapporten heter det blant annet følgende:

«Undersøkelsen viser at signal fra kommunens politikere om prioritering av bestemte sakskategorier eller enkeltsaker i all hovedsak blir formidlet linjevei i organisasjonen, men at politikere ved enkelte anledninger har forsøkt å påvirke saksbehandlerne direkte.»

Den konklusjonen er basert på intervjuer med de ansatte i byggesaksavdelingen og planetaten.«Det blir opplyst at politikerne ikke tar direkte kontakt med saksbehandlere. Intervju med de ansatte i etaten støttes i hovedsak dennebeskrivelsen, men det påpekes at det har forekommet at enkeltpolitikere har sendte-post direkte til saksbehandler, der saksbehandler blir forespurt om vedkommende kan prioritere en enkeltsak. Disse innspillene har gjerne utgangspunkt i at utbyggere og innbyggere har kontaktet den aktuelle politikeren.»

Det går fram av rapporten at signaler fra kommunens politikere om prioriteringer av bestemte sakskategorier eller enkeltsaker i all hovedsak blirformidlet linjevei i organisasjonen, men at politikere ved enkelte anledninger har forsøkt å påvirke saksbehandlerne direkte.

Anbefaler bedre varsling

Rapporten gir ikke konkrete eksempler på henvendelser fra politikere. Det kom heller ikke frem da komiteen drøftet rapporten torsdag kveld.

Kommunerevisorene kommer med disse anbefalingene for å bedre rutinene:

«For å sikre seg mot korrupsjon eller påstander om dette, mener revisjonen det er sentralt at etaten er tydelig, både utad og overfor sine ansatte, på at beslutninger knyttet til prioritering av saker skal ligge til etatens ledelsesnivå, og at saksbehandler aldri skal la seg påvirke av direkte henvendelser fra politikere eller andre interessenter.»

«Etter revisjonens vurdering kan det være hensiktsmessig å innføre et varslingstiltak der saksbehandlere melder fra til ledelsen, eksempelvis i form av avviksmelding, dersom politikere eller andre interessenter forsøker å ta direkte kontakt med saksbehandler for påvirke deres prioriteringer ellersaksbehandling.»

— Må slås hardt ned på

Dag Skansen, leder i komité for miljø og byutvikling, sier at en enstemmig komité var enig om at direkte henvendelser fra bystyrepolitikere til saksbehandlere ikke skal forekomme.

— Det skal være et vanntett skott mellom bystyret og saksbehandlere. Vi skal kun forholde oss til byråden og byrådens rådgivere når vi har spørsmål om enkeltsaker som er til behandling. Jeg har ennå til gode ikke å få et svar innen en rimelig tid, sier Skansen.

Han mener det bør slås hardt ned på avvik fra denne regelen.

— Den enkelte politiker bryter reglementet hvis han ellere hun gjør dette. Tilsvarende er det et brudd på personalinstruksen i byggesaksavdelingen hvis en byråkrat ber om møte med enkeltpolitikere i bystyret. Det skal ikke forekomme, sier Skansen.

— Men er ikke dette et veldig tungvint system for politikere som bare vil hjelpe til, eller få informasjon?

— Jo, men det er nødt til å være slik for at man ikke skal falle inn i korrupsjonsliknende forhold. Det er et viktig prinsipp, og kan ikke ha noen gråsoner her. Derfor må vi også slå hardt ned på brudd på prinsippet. Ellers får vi aldri bukt med det, sier komitelederen.

Han presiserer at rapporten i hovedsak viser at det er gode, profesjonelle rutiner ved byggesaksavdelingen.

MÅ SLÅS NED PÅ: Henvendelser fra bystyrepolitikere direkte til byggesaksavdelingen skal ikke forekomme, sier Dag Skansen, leder i komié for miljø og byutvikling.