Det viser Hordaland politidistrikt sine tal for 2012. Distriktet omfattar store delar av Hordaland fylke, i tillegg til to kommunar i Sogn og Fjordane.

— 2012 var eit tøft år, seier politimeister Geir Gudmundsen.

Han presenterte tala i dag.

Hilda Feste og 22. juli

Ifølgje Gudmundsen, er det særleg to ting som har prega politiarbeidet i år: Drapet på Hilda Feste - og 22. juli-kommisjonens massive kritikk av politiet.

Drapet på Feste (98) var eitt av to i Hordaland i fjor. Feste blei drepen 1. januar. I mai blei Musse Mohamoud Ahmed (45) det andre drapsofferet.

Til saman har politiet fleire hendingar i 2012 enn 2011. For nokre av gruppene er det naturlege forklaringar – for andre ikkje.

Tal på narkotika-brotsverk avheng til dømes av politiets eigeninnsats. For vald og vinning, er det typisk brotsverk som blir melde til politiet av folk i gata.

Typene brotsverk

Og apropos folk i gata: Medan det er færre tjuveri i bustadane, har lommetjuveri auka kraftig. Særleg aldersgruppa 18-24 er utsett.

Politiet legg mykje av skulda for lommetjuveri på utanlandske vinningskriminelle. Når ei gruppe forsvinn, kjem ei anna til.

— Mobiltelefonar er meir populært å stele enn før, seier Gudmundsen.

Narkotika: Der hordalandspolitiet i 2011 hadde 3300 saker, auka det til over 3700. Det er auke i både dei mest grove og dei minst grove sakene. Storleiken av beslaga er også større, ifølgje politiet.

— Auken har også med at det har vore større merksemd om Nygårdsparken. Men auken er ikkje berre i Bergen sentrum. Vi ser den i heile distriktet, seier Gudmundsen.

Vald: Ein liten auke – men nokså stabilt frå år til år. 2226 saker i 2011, 2258 i 2012.

Promille: - Det er ei kraftig auke i promillesaker, sjølv om vi ikkje har kontrollert fleire førarar enn i fjor, seier Gudmundsen. Han meiner det betyr at publikum har ringt politiet når dei har mistanke om fulle bilistar.

Sedelighetsovergrep: Også her er det auke - men særleg på grunn av ei sak: Mannen som har skrive slibrige brev til ei lang rekke kvinner som har vore i media. Til saman er det voer 70 saker spreidd over heile landet. Rundt halvparten er i Hordaland.