Begge desse minnene etter rallarane som bygde Bergensbanen er no freda av Riksantikvaren, samstundes med Bergen og Garnes stasjonar i Bergen. Sistnemnde ligg ved den nedlagde delen av Vossebanen, men står sentalt i veterantogdrifta. Forsamlingshuset på Leitet ligg like aust for Myrdal stasjon, nær både Flåmsbana og Bergensbanen.

Huset har ein original tilkomst frå jernbanelina. Frå eit snøoverbygg over sporet er det bygt ei trapp, med snøoverbygg, ned til huset. Her kjem ein fram, sjølv om snøstormen rasar utanfor. Myrhallen

Huset vart oppført i 1898, i ei bratt skråning, og vart kalla Myrhallen. I forsamlingshuset for Vestenfjellske anleggsseksjon gjekk mange aktivitetar føre seg. Her heldt fagrørsla til med møte og agitasjon, men her var også gudsteneste, dans og andre sosiale samkomer, både i anleggstida og for Myrdalsamfunnet seinare. Anleggsprest Haugsøen sytte for vigsling som Gudshus.

Tilkomsten til Seltuftberget brakke er ikkje mindre spektakulær. Fire jernstigar er fastmontert i steile fjellsida opp frå Seltuftvatnet. Dei tre nedste står tett etter kvarande, den fjerde litt lenger oppe i den bratte stien.

— Dette er berre sommarveg. Om vinteren er stien og stigane så nedisa at det ikkje er råd å ta seg fram, seier Jostein Erdal til Bergens Tidende.

Familiehytte

Han kjøpte brakka av NSB for om lag fem år sidan. Den pensjonerte jernbanemannen og familien hans har brukt brakka som familiehytte sidan 1980.

— Vi overnatta på Seltuftberget første gong i 1978, og forelska oss i staden. To år seinare fekk vi leigeavtale, og då NSB ville selja, slo vi til, fortel han.

Både Erdal og kona held på vestlandsdialekten sjølv om dei lenge har vore busett på Romerike. Neste generasjon har sagt seg interessert i å overta hytta, trass fredningsvedtaket.

Frå jernbanelina går det greitt å spasera frå tunnelmunningen eit par hundre meter opp til brakka. Problemet er å få toget, eller anna skinnegåande materiell til å stogga.

— Om vinteren er det mest aktuelt med ein tre timars skitur austover til Hallingskeid, fortel Erdal.

Mange anleggsbrakkar

Til Myrdal er det kortare i luftline, men meir strabasiøst, over fjellet eller i bratte heng der det er livsviktig å vera lokalkjend. Om sommaren er det kortare til Reinunga haldeplass på Flåmsbana.

Det vart reist mange anleggsbrakker langs traséen då vedtaket om bygging av Bergensbanen var gjort i Stortinget. Dei første var steinbuer for stikningsingeniørane. Arbeidsbrakkene var av ulike storleikar, til å hysa frå 14 og opp til 36 mann. I dag står berre tre trebrakker att. Dei andre er meir eller mindre ombygde. Til dømes vart brakka på Myrdalsleitet ombygd til hybelhus. Men den vanskeleg tilgjengelege brakka på Seltuftberget har mykje av det opphavelege att, og er difor eit eineståande kulturminne.

Brakka er bygt etter typeteikning «for 24 mand». Ho ligg på eig høg knaus med vidt utsyn. Frå før er stasjonane Ygre, Haugastøl og Nesbyen på Bergensbanen ferda av Riksantikvaren. På høgfjellstrekninga som no er erstatta av Finsetunnelen, er det freda bygningar på Fagernut, Sandå og Slirå.

FLEIRBRUK: Forsamlingshuset på Myrdalsleitet vart brukt til LO-aggitasjon, dans og gudsteneste. <small>FOTO: ARNE HOFSETH</small>