• Tenk på et tall og få resultatet du ønsker. Slik beskriver Abid Raja (V) rapporten som viser at Hemsedalsfjellet er den beste veien mellom øst og vest.

Raja var er av mange som var kritisk til rapporten som Opplysningsrådet for veitrafikken presenterte på sin veikonferanse i Bergen i dag.

Som Aftenposten og BT skrev mandag, er en av hovedkonklusjonene i rapporten at Hemsedalsfjellet er den mest gunstige veien å satse på som hovedvei mellom Oslo og Bergen, dersom man tar samfunnsøkonomiske hensyn.

Sparer 157 kr timen

Rolf Sverre Asp i Oslo Economics, som har utarbeidet rapporten, forklarte at selskapet har sett på hvor mange biler som i dag kjører på hvert av de fem alternativene, og hvordan økningen har vært de siste årene.

Basert på den økningen, har de beregnet trafikkvekst i et 40-årsperspektiv. Deretter har selskapet brukt finansdepartementets utregningsmodell over samfunnsnytte for den sparte tiden ved bedre vei.

Og i sin visdom har Finansdepartementet verdsatt fritiden vår til 157 kroner per time. Fordelt på samtlige bilister som kjører over fjellet, blir det en samfunnsøkonomisk bruttogevinst på nær 65 milliarder kroner over 40 år. Men da er ikke kostnadene ved å bygge veien tatt med.Oslo Economics har derimot regnet med at den nye hovedveien skal kunne gi en snittfart på 100 kilometer i timen for personbiler og 90 km/t for tungtransport. Det betyr at det aller meste av dagens vei må bygges helt om.

— Ikke valid

— Jeg vil stille spørsmål om denne rapporten er valid. Når man legger til grunn at snitthastigheten øker så mye, og heller ikke har tatt med kostnadene ved veibyggingen, er jeg ikke sikker på det, kommenterte Abid Raja (V), som er andre nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Han fortsatte:

— Det virker som om man har bestemt seg for et tall, og så fått statistikken til å passe.

Asp svarte på kritikken med å si at rapporten kun viste potensialet for samfunnsgevinst.

— Så er spørsmålet om man klarer å bygge den nye veien for under 65 milliarder kroner, sa han.

Innrømmer svakhet

Flere andre hadde innvendinger mot rapporten. Norsk Lastebileierforbund påpekte at tunge kjøretøy etter norsk lov ikke kan kjøre fortere enn 80 km/t, uansett hvor god veien blir.

Andre lurte på hvorfor ikke rapporten tok hensyn til at det alternativet som blir valgt som hovedvei, vil stjele trafikk fra de andre traseene og dermed få en langt større trafikkvekst enn i prognosene basert på dagens situasjon.

— Vi har tatt utgangspunkt i historiske tall og de siste årenes økning, men ikke tatt hensyn til fremtiden. Det kan du si er en svakhet, innrømmet Asp.

En vinner og fire tapere

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) står fast på at regjeringen ønsker å satse på én trasé over fjellet, men vil ikke antyde hvilken.

— Det er meningsløst at vi har fem veistrekninger som alle tar omtrent like lang tid og ender opp i Oslo og Bergen. Vi vil sørge for at én av dem blir det klart beste alternativet, både for godstransporten og andre som skal raskt over fjellet, sa han.

- Har rapporten fra Oslo Economics gjort deg klokere i valget du skal foreta deg?

— Den er et godt utgangspunkt for diskusjon, og bruker Finansdepartementets regnemetode. Det er bra. Men det er klart at vi må ta med i regnestykket at den ene traseen vi satser på, vil ta trafikk fra de andre.

- Så det blir én vinner og fire tapere?

— Ja, hvis målet for alle lokalpolitikere er å få mest mulig trafikk gjennom sin bygd, så blir det bare en vinner. Men nasjonen som helhet vil vinne på et slikt valg. Og jeg tror ikke det er sånn at mye trafikk alltid er bra for et lokalsamfunn. De veiene som ikke blir hovedveii kan bli mer attraktive for turister fordi tungtrafikken blir flyttet vekk. Veiene blir jo ikke dårligere enn de er i dag.

Diskuter saken under:

KRITISK: Abid Raja (V)
Scanpix