Advokat Eivind Pundsnes mener en enkeltperson aldri har kunnet gå til sak mot kommunen når han ser hvor dyr denne saken har blitt.

– Dette hadde de ikke klart om det ikke var fordi de var så mange, sier han.

Fredag kom dommen fra Bergen tingrett som dømte Bergen kommune til å betale over 80 millioner kroner til beboerne i Ladegården.

Dessuten ble kommunen dømt til å betale boligselskapets saksomkostninger på nesten tre og en halv million kroner:

  • Beboernes prosessfullmektig, advokat Eivind Pundsnes, har jobbet for nesten 1,4 millioner kroner.
  • Bergen og omegn boligbyggelag (BOB), som har vært forretningsførere, har gjort arbeid for cirka 1,1 millioner kroner. Retten satte ned summen til 840.000 kroner.
  • Multiconsult har gjennomført en rekke arbeider med byggeteknikk, geofag, grunnundersøkelser og målinger. De har gjort arbeid for én million kroner, mener retten.
  • I tillegg kommer diverse andre mindre poster. Samlet sum saksomkostninger er 3.471.252 kroner.

Tatt lån

Advokat Eivind Pundsnes, som representerte beboerne, sier de er lettet over at de fikk gjennomslag i retten og at de fikk dekket sine saksomkostninger.

— Mange må betjene to husleier, og i tillegg ta risikoen med å gå til sak mot kommunen med de utgifter det medfører. Borettslaget har tatt opp lån for å finansiere rettssaken, sier han.

Selv leverte Pundsnes inn salærkrav til retten på nesten 1,4 millioner kroner. I løpet av halvannet år har han jobbet med saken, og lagt ned 644 timer med arbeid. Timeprisen hans er 1700 kroner, pluss moms.

— Det har vært en veldig arbeidskrevende høst. Enkelte uker jobbet jeg syv dager i uken, sier Pundsnes.

Lavt timetall

Til sammenligning leverte kommunens prosessfullmektig, advokat Eirik Tertnes, inn salærkrav på 590 timer, til en timepris på 1000 kroner.

— Det er utrolig mye mer arbeidskrevende å være saksøker enn saksøkt, sier Pundsnes i en kommentar til tidsbruken.

Tertnes hos kommuneadvokaten reagerte likevel på saksomkostningene fra Pundsnes og beboerne og krevde en forklaring.

— Vi mente at en del kostnader ikke var dekningsmessige etter loven, og at noen krav overskred nivået for hva som er rimelig og nødvendig, sier Tertnes.

Bergen tingrett på sin side syntes ikke kravet til Pundsnes var for høyt.

Krevende

De viser til at andre advokater i lignende saker som omhandler eiendom, krever en timepris på 1800 kroner.

I saken om Ladegården regner retten med at arbeidet måtte ha vært enda mer krevende for advokaten.

«Det er uansett prosessfullmektigens totalkrav som er avgjørende og målestokken er hva en alminnelig dyktig advokat ville ha krevd i salær», skriver retten.

De så ingen grunn til å redusere kravet fra Pundsnes, og tvilte ikke på at han hadde jobbet 644 timer med saken.

«I sammenligning med timekravet fra kommunens prosessfullmektig fremstår advokat Pundsnes timekrav som lavt», heter det videre i dommen fra tingretten.

Presiserer

Advokatfirmaet Kyrre Ans har i ettertid ønsket å presisere følgende i forbindelse med artikkelen:

«I Advokatfirmaet Kyrre ANS har det under saksforberedelsen arbeidet 2 advokater i 2009 og 2010. På grunn av boligselskapets økonomi, samt muligheten til å få fremmet saken for retten, er avtalen med boligselskapet basert på en langt lavere timepris enn det saksomkostningskrav som ble fremmet for retten. Omkostningskravet for advokatbistand som ble fremmet for retten, og som ble krevd dekket av kommunen, var basert på det kostnadsnivå domstolene har lagt til grunn for bistand i ekspropriasjonssaker. Tingretten var enig i denne vurderingen.»