— Vi ønsker at lov om boliger, kapittel to som angår ledige boliger, gjeninnføres, sier Torstein Dahle i Rød Valgallianse.

Det var Willochregjeringen som tok bort loven i 1984. Her står det at boligeier plikter å leie ut innen 30 dager etter fraflytting.

— Den bør gjeninnføres i alle byer hvor det er boligløse. Det bør ikke være samfunnsmessig adgang til å sitte på boliger, sier Dale.

Boligaksjonen jobber også for å få denne loven gjeninnført.

— Dette er ikke særnorsk. I Amsterdam kan enhver flytte inn i en bolig som har stått tom i tre måneder.

Unge Høyre støtter på ingen måte husokkupantene og forlanger at de fratrer vervene i NSU, med den begrunnelse at de misbruker studentene sine penger.

Venstre skriver i en pressemelding at de tar avstand fra ulovlige husokkupasjoner, men at kommunen må ekspropriere tomme hus i sentrum.

— I pressområdet i sentrum er det uakseptabelt at private og offentlige lar tomter og bygninger som er egnet til boligformål stå tomme og ubrukte, sier Julie Andersland, Venstres 2.kandidat til Bystyret.