— Blant annet kan man verken leie ut lokaler til prostituerte eller la dem annonsere for virksomheten. Dette faller inn under hallikparagrafen.

— I fjor vedtok Stortinget den nye traffickingparagrafen for å intensivere kampen mot organisert menneskehandel. Om man tvinger eller forleder noen til å prostituere seg, kan man straffes med fengsel i fem år. I spesielt grove saker er strafferammen 10 år.

— Forskningsstiftelsen FAFO mener det er 1100 prostituerte i Oslo årlig, bare 21 prosent er av norsk opprinnelse. PRO-senteret anslår tallet til å være langt høyere. De registrerte 1350 navngitte personer i fjor, og tviler på at de hadde kontakt med alle. Kripos mener tallet på landsbasis kan være 2500.

— FAFO mener de færreste prostituerte er fysisk forhindret fra å søke hjelp. Få kvinner kontakter likevel politiet, ofte fordi de tviler på at norske myndigheter kan hjelpe dem. Mange har en dyp mistro til politiet.

— Ifølge FAFO tar de utenlandske kvinnene imot flere kunder enn de norske. Dette indikerer at de har høyere krav til inntjening. To tredjedeler av de utenlandske forsørger egne barn, småsøsken eller foreldre.

— Handel med mennesker regnes som verdens tredje største illegale økonomi. Og den er i sterk vekst. Stadig flere utenlandske kvinner kommer til Norge for å selge sex. En av årsakene er at de kriminelle nettverkene er blitt bedre utbygd, og er i stand til å sende prostituerte fra land til land i stor skala.

— Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn skulle gjennomføres i perioden 2003 - 2005, og hadde en samlet økonomisk ramme på 100 millioner kroner.