PER MARIFJÆREN

Turid Øktner fekk ikkje eit hus i den stand ho hadde grunn til å rekne med, hevda advokaten hennar då erstatningssaka mot prost Sigurd Vengen starta i Nordfjord heradsrett torsdag.

Advokat Anders Folkman, som representerer prosten, hevda på si side at Sigurd Vengen ikkje har prøvd å skjule noko. Men han har solgt eit gammalt hus, med alt det innber.

Øktner krev 118.500 kroner i erstatning. Ho betalte 750.000 kroner for huset i fjor sommar.

Ikkje kven som helst

I retten påsto Øktners advokat — Andreas Rønnekleiv - at selgaren, Sunnfjord-prost Sigurd Vengen, ikkje gav rette opplysningar i den eigenerklæringa som huskjøparen la slik avgjerande vekt på før ho handla. - Huskjøp handlar om tillit, om kven ein handlar med, sa advokat Rønnekleiv.

— Sigurd Vengen er ikkje kven som helst; han er ein geistleg person. Det ligg i sakens natur at dette er heilt sentralt.

59-årige Turid Øktner ville flytte tilbake til Vestlandet, og kjøpte huset i fjor sommar. Men meklaren møtte ikkje som avtalt til visinga, og difor bad Øktner om ei eigenerklæring frå selgaren. Det er i denne eigenerklaringa frå Sigurd Vengen at ho meiner det både er gjeve opplysningar som ikkje stemmer. I tillegg meiner ho at Vengen unnlot å fortelje om manglar ved huset, manglar som han måtte kjenne til.

Golv ikkje skifta

Den mangelen som huskjøparen reagerer sterkast på, er råteskader i golvet i entreen i første etasje på det 38 år gamle huset. Dette golvet, som vart øydelagt av vasslekkasje i 1999, skulle ifølgje eigenrapporten frå Vengen ha blitt skifta. - Dette er ikkje tilfelle, slik det framgår av eigenerklæringa hans, sa Rønnekleiv.

— Og det var denne erklæringa frå Vengen ho la størst vekt på då ho bestemte seg for å kjøpe. Ho stolte på selgar, særleg sidan ho hadde med ein mann som Sigurd Vengen å gjere. Det er snakk om ein svært alvorleg brist i føresetnadene.

I tillegg påpeika Rønnekleiv ei rekke andre manglar ved huset som anten var meir alvorlege enn opplyst, eller ikkje framgjekk av salsoppgåve eller eigenerklæring i det heile.

Dette gjeld råte i entre, ytterkledning, sprekk i innvendig stovetak, råte og lekkasje i vindauge og manglar ved tak over veranda.

Opplevest støtande

Prost Sigurd Vengen opplever det som svært støtande å bli skulda for uredeleg opptreden, sa advokat Folkman i Nordfjord heradsrett i dag.

— Sigurd Vengen har gjeve dei opplysningane han hadde, og i tillegg fått fagfolk til å ta diverse andre vurderingar og kontroll av huset, seier Folkman.

At huskjøparen meiner Vengen ar gjeve direkte feilaktige opplysningar i si eigenerklæring om huset, meiner Folkman skuldast ei mistyding.

— Vengen har opplyst om vass-skaden, og om det arbeidet som vart gjort for å utbetre den. Ved ei rein bokstavmessig tolkning har kjøparen lese at golvet i entreen har blitt skifta, sa Folkman, som la vekt på at det blir retten som må vurdere dette bevismessig.

— I tillegg var alle innvendige utskiftningar utført av fagfolk og stod umalt då kjøpar overtok, slik at alt arbeidet var svært godt synleg, sa Folkman.

Gammalt hus

Vidare la Folkman stor vekt på at det dreier seg om eit eldre hus, der Sigurd Vengen ikkje har budd sjølv.

— Frå første dag har det framgått at huset ikkje var i perfekt stand.

— Men kjøparen prøver å framstille merknadene i takstrapporten som langt meir alvorlege enn kva dei er. Som selgar har ikkje Sigurd Vengen noko ansvar for å utbetre dette huset slik at det fyller alle dagens krav og standardar. Dette er eit hus frå 1963, og eventuelle manglar må sjåast i relasjon til den standarden ein kjøper seg. Sigurd Vengen kan ikkje ta noko ansvar for at denne konstruksjonen er blitt gammal.

Folkman meiner at kravet på 118.000 kroner ville vere reelt berre dersom slitasje og skader på huset skulle hevast opp til dagens standard.

Samstundes viste Folman til rapportar om forventa levetid på element som tak, vindauge og kledning.

— Vi har prøvd å finne ei minneleg ordning ved å tilby 20.000 kroner, men er blitt avvist. Vår påstand er at det ikkje føreligg manglar, og at saksøkte må frifinnast, sa advokat Folkman.