Statsadvokatene i Hordaland mente den erfarne bergensadvokaten utviste grov uforstand i tjenesten da han videresendte en e-post til sin klient i november 2012, og utstedte et forelegg på 20.000 kroner.

Bergensadvokaten nektet å vedta boten.

Saken endte i Bergen tingrett, som enstemmig har frifunnet Yndestad.

Retten mener det er «helt åpenbart» at Yndestad ikke har gjort noe galt ved å videreformidle denne e-posten til sin klient.

Dømt i grov voldssak

Bakgrunnen var en straffesak som gjaldt grov vold. Yndestads klient, en 35 år gammel mann, ble sommeren 2012 dømt for å ha mishandlet og truet en mann i et narkotikaoppgjør. To andre menn ble dømt i den samme saken.

Yndestads klient fikk 14 måneders fengsel, men valgte å anke.

Da ankesaken ble behandlet i Gulating lagmannsrett i november samme år, kom det frem at Yndestad hadde videresendt en e-post til sin klient rett i forkant av ankeforhandlingen. Avsender var en av 35-åringens meddømte, en 23-åring fra Bergen, som var innkalt som vitne i ankesaken.

Yndestad har forklart at han oppfattet e-posten som en trussel fra 23-åringen om å endre forklaring dersom han ikke fikk penger.

— Åpenbart ikke straffbart

Som forsvarer følte Yndestad seg «forpliktet til å drøfte denne dramatiske endringen i saken med sin klient», og videresendte e-posten slik at de kunne diskutere hvordan de skulle håndtere dette.

Retten ser ingen som helst grunn til å betvile Yndestad sin forklaring og mener det er «helt åpenbart» at det ikke var straffbart å videresende e-posten, heter det i dommen:

«Det er overhodet ikke «grov uforstand» for en advokat å informere en klient i en straffesak om forhold som er av betydning for bevisvurderingen. [...] Tvert imot ville det kunne ha vært klanderverdig av Yndestad dersom han ikke hadde oversendt denne e-posten.»

Lettet over dommen

Advokat Arild Dyngeland møtte som Yndestads forsvarer i rettssaken.

Han opplyser at bergensadvokaten først og fremst har gitt uttrykk for lettelse over at tingretten har kommet til at han ikke har opptrådt klanderverdig.

— Han har hele tiden hatt en oppfatning av at han har handlet som han skulle, og måtte, i denne saken. Taushetsplikt om informasjon vi får, og retten til å meddele egen klient, er kjernen i vår virksomhet som forsvarere, sier Dyngeland.

— Jeg syns denne dommen har gitt ham en skikkelig oppreisning. Yndestad har opplevd det som en veldig ubehagelig prosess å være i, sier forsvareren videre.