Samla meirkostnad for å byggja Jondalstunnelen slik at bygda Nordrepollen i Kvinnherad vart liggjande urørd av veganlegget utgjorde 38 millionar kroner. Hordaland fylkesting vedtok å betala halvparten. Kvinnherad kommunestyre vedtok å ikkje betala den andre halvparten — 19 millionar.

No kan miljøvernminister Helen Bjørnøy underkjenna reguleringsplanen for veg gjennom Nordrepollen. Gjer ho det, vert partane i dette store fylkesvegprosjektet, først og fremst Hordaland fylkeskommune, nøydde til å gjera eit val. Anten skrinleggja Jondalstunnelen, eller grava fram dei 19 millionane som manglar. 19 millionar kroner er 23 minuttar oljeproduksjon i Nordsjøen, etter dagens prisar.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy har kalla inn fylkeskommune, kommunar, vegvesen, naturvernarar og grunneigarar til meklingsmøte i morgon, torsdag 18. januar.

I strid med alt

Bakgrunnen er at miljøvernministeren har bede om å få reguleringsplanen for veg gjennom Nordrepollen inn på sitt bord. Dette har ho gjort etter sterk oppmoding frå Norges Naturvernforbund. Forbundet meiner at reguleringsplanen strir mot omtrent alt som finst av lover og reglar som er vedtekne til vern for norsk natur og landskap.

Og skilnaden mellom vegplanen gjennom Nordrepollen og ein veg som sparar heile bygda for dette inngrepet, er altså «berre» 19 millionar kroner.

Denne vesle skilnaden kan gjera det lett for miljøvernminister Helen Bjørnøy å leggja ned veto mot reguleringsplanen for vegen gjennom Nordrepollen.

Samansurium

Det er eit samansurium av vedtak og oppheving av vedtak som har ført fram til denne situasjonen. Fylkesvegen Jondalstunnelen har vore sak i fylkeskommunen, i Jondal kommune og i Kvinnherad kommune heilt sidan slutten av førre hundreåret. I tillegg har leiande samferdslepolitikarar på Stortinget engasjert seg. Men for å halda dette innanfor visse grenser, går vi ikkje lengre attende enn til 2005. * 4. mai 2005 vedtok Hordaland fylkesting justert finansieringsplan for Jondalstunnelen på 529,4 millionar kroner. Finansieringsplanen la til grunn tunnelalternativ S9 (sjå kart og bilete), som altså føresette ny veg gjennom bygda Nordrepollen.

  • Både i fylkeskommunen, i Statens vegvesen og i Kvinnherad kommune har det heile tida vore semje om at tunnelalternativ S6 var betre for miljø, natur og landskap. Men fylkeskommunen greidde ikkje å tetta skilnaden i pris på rundt rekna 40 millionar kroner.

Hestehandel

  • 9. februar 2006 fekk ordførar Bjarne Berge i Kvinnherad kommunestyret med på å be stat og fylke om finansiering av S6, som ville kosta ca. 40 millionar kroner meir.
  • 27. februar vart ordførar Bjarne Berge og fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg samde om å dela meirkostnaden mellom seg. 19 millionar kroner på fylket og 19 millionar kroner på Kvinnherad.
  • 14. mars 2006 godtok fylkestinget hestehandelen mellom Bjarne Berge og Torill Selsvold Nyborg. Tinget gjekk med lett hjarta bort frå S9 og la til grunn S6 for bygginga av Jondalstunnelen. Men fylkestinget la inn som føresetnad at Kvinnherad kommunestyre godkjende Bjarne Berge sin del av hestehandelen. Gjorde dei ikkje det, fekk dei sjå å vedta reguleringsplanen for S9. * 16. mars, berre to dagar etter, sa Kvinnherad kommunestyre nei til å yta sin halvpart av meirkostnaden på 38 millionar kroner ved S6. * 20. april 2006 vedtok Kvinnherad kommunestyre å gå bort frå S6 og attende til S9.