Til no har det ikkje vore særleg billig å bli kvitt flesket, eller kome i form på eit helsestudio i Bergen. Enkelte treningssenter tek nærmare 600 kroner månaden, medan dei største kjedene Sats og Sprek og Blid tek rundt 500 kroner.

Det siste året har dei fått konkurranse frå ein ny kjede, Nr1Fitness, der du kan trene for 400 kroner månaden.

Til hausten opnar dei eit nytt, stort senter i Åsane. Det har fått den største konkurrenten, Sprek og Blid, til å svare med eit nytt lågprissenter på andre sidan av motorvegen.

— Vi hadde planane om lågprissenteret klare, men tidspunktet for når vi opnar det er påverka av den nye konkurransen, seier medeigar og styreleiar i Sprek og Blid-kjeda Sverre Valeur.

250 kroner månaden

Eit medlemskap på det nye lågprissenteret "Sprek og Blid 24/7" vil koste 250 kroner månaden, nær halvparten av prisen til Sprek og Blid sine vanlege treningssenter.

Årsaka til den låge prisen er at det skal vere ubemanna og utan organisert trening. Her blir det tredemøller, apparat og vekter for dei som kan trene på eiga hand.

Valeur er ikkje redd for at kundane hans skal flykte til lågprissenteret. Han meiner mange vil halde fast ved dei vanlege sentra, som tilbyr rettleiing, spinningtimar og anna service. Han meiner marknaden no berre deler seg opp, og blir tilpassa ulike grupper.

- Like bra service

Medan han plasserer Sprek og Blid sine vanlege treningssenter i det øvre sjiktet blant helsestudio, meiner Valeur den nye kjeda Nr1Fitness plasserer seg i eit mellomsjikt.

Det får Trygve Amundsen, adm. direktør og medeigar i Nr1Fitness-kjeda, til å tenne.

— Seier han det? Då er han velkomen til å kome til vårt senter i Fyllingsdalen. Der vil han sjå at vi har topp service, seier Amundsen, som til liks med mange andre i den nye kjeda har ei fortid frå Sprek og Blid.

Lovar meir konkurranse

Ifølgje Amundsen gjekk senteret i Fyllingsdalen med over ein million kroner i overskot i fjor. Han avviser blankt at årsaka til at dei kan halde lågare prisar er at dei gjev eit dårlegare tilbod til kundane.

  • Vi tek mellom anna ingenting ekstra betalt for rettleiing. Vi viser at ein kan drive eit konsept med ein folkeleg pris utan å gå ned på servicen, seier han.

Og Amundsen lovar meir konkurranse for dei andre kjedene.

  • Vi skal vere 100 kroner billigare enn konkurrentane, seier han.

Lågprissentra til Sprek og Blid er han ikkje redd for.

  • Nei. Ekspressenter er meir retta mot dei som kan trene på eiga hand. Vi er primært retta mot mosjonistane som treng folk som kan motivere og rettleie slik at dei ikkje trenar feil, seier han.

Kjem i resten av byen

Ifølgje Amundsen har Nr1Fitness-kjeda planar om fleire treningssenter i Bergens-området, i tillegg til dei tre dei har når Åsane-senteret opnar 1. september.

— Vi ønskjer å ta opp konkurransen med Sats, Elixia og Sprek og Blid, seier han.

Sprek og Blid kjeda har òg planar. Ifølgje styreleiar Valeur vil dei etablere fleire lågprissenter allereie i år. Sjølv har han planar om heile fire slike lågprissenter i Åsane.

Og for dei som vil trene utanom vanlege opningstider er det òg ei anna side ved dei nye sentra som er viktig: Både Nr1Fitness sitt nye senter i Åsane og Sprek og Blid 24/7 skal vere opne heile døgnet. Alt du treng er eit nøkkelkort.