Terrorangrepet i regjeringskvartalet 22. juli 2011 blåste mange departementer ut av sine kontorbygg.

Da Anders Behring Breiviks bombebil gikk i luften utenfor høyblokken, var det innledningen på et en gigantisk flytte— og sikkerhetsjobb i Oslo sentrum. En jobb som har kostet milliarder av kroner. Behovene for tilleggsbevilgninger bare øker.

Da statsbudsjettet for 2013 ble fremmet i fjor høst, informerte regjeringen om at det var bevilget 1,9 milliarder kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) budsjett.

Det omfatter blant annet Statsbyggs utgifter til erstatningslokaler og sikring av disse. I tillegg kommer tiltakene som er gjennomført etter at Statsministerens kontor flyttet til Forsvarsdepartementets lokaler.

Sikringen av SMK

- Det var avsatt en ramme på 330 millioner kroner til forskjellige fysiske og elektroniske sikrings­tiltak innvendig og utvendig i forbindelse med flyttingen av Statsministerens kontor til ledelsesbygget på Akershus festning, sier kommunikasjonsrådgiver Arve Rosland i Forsvarsbygg.

I revidert nasjonalbudsjett informerte regjeringen om at dette ikke holder. Ytterligere 101 millioner kroner må til for å sikre statsminister Jens Stoltenberg og hans medarbeidere. Dermed er totalprisen så langt 430 millioner.

Pengene skal gå til «etablering av ny vaktsentral, nytt pressesenter, ny sikret garasje og utbygging av datarom.»

Dermed er regningen, bare for flytting av Statsministerens kontor, kommet opp i 430 millioner kroner.

- Forsvarsbygg jobber med å ferdigstille alle tiltakene i løpet av 2014, opplyser Rosland.

Kan bli enda dyrere

Men heller ikke bevilgningene til FAD og Statsbygg har vært store nok. I revidert nasjonalbudsjett ber regjeringen om at bevilgningen økes kraftig i forhold til statsbudsjettet for 2013. Stortinget blir bedt om å bevilge ytterligere 261,7 millioner kroner.

Statsbygg har inngått en rekke leieavtaler frem til et nytt regjeringskvartal kan stå ferdig. Behovet for tilpasninger i leielokalene er ikke ferdig prosjektert og gjennomført for alle lokalene.

- Det er derfor fortsatt knyttet en viss usikkerhet til utgiftene. For enkelte av departementsbyggene har det av sikkerhets­messige hensyn vært nødvendig å kjøpe ut tidligere leietakere fra deres leiekontrakter og kompensere tidligere leietakere for ulemper dette medfører, står det i revidert nasjonalbudsjett.

Livvakter og vektere

Det arbeides også med sikringstiltak i selve regjeringskvartalet og ved Utenriksdepartementets lokaler:

- Tidligere kostnadsestimater for skallsikringen, som vindusrehabilitering, sikkerhets­vinduer/foliering, veggforsterkninger og sikring utenfor UD, har vært usikre, understreker regjeringen.

Departementenes servicesenter (DSS), har ansvaret for vakthold. Spredte departe­menter og utvidet person- og varekontroll, har ført til behov for å leie inn private vektere.

I stats­budsjettet var kjøp av vektertjenester beregnet til 12 millioner kroner. Nå økes det beløpet til 40 millioner kroner.

- Fra seinhøstes 2011 til sommeren 2012 kjøpte vi vekter­tjenester for opp til 10 millioner kroner i måneden. Ved års­skiftet kjøpte vi vektertjenester for 6-7 millioner kroner pr. måned. Det dekker rundt 170 vektere, opplyser kommunikasjonsansvarlig Margot Vågdal i DSS.

Også PSTs livvakttjeneste får stadig flere oppdrag. I revidert bevilges det derfor ytterligere 20 millioner kroner, som i hovedsak går med til å sikre statsrådene.