Administrerende direktør Jon Bolstad rår styret for Helse Førde til ikkje å opne for dagkirurgisk senter på Eid.

Om styret likevel vel å gjere det, rår han dei til å etablere eit mini-senter som stort sett berre opererer grå stær og åreknutar.

Eit slikt lite dagkirurgisk senter med operasjonar ein dag i veka vil koste 23.000 kroner ekstra pr. operasjon og kreve meir enn 10 millionar i investeringar.

Då må helseforetaket få ekstra pengar, heiter det i innstillinga til styret, som har møte fredag 24. januar.

— Overraska

Ordfører Alfred Bjørlo (V) i Eid er overraska over konklusjonen til Bolstad.

— Dagkirurgi er kjernen i eit moderne lokalsjukehus, det er hovedkonklusjonen i utgreiingane som er gjort.

— Er det reknestykkene eller viljen til Bolstad du er kritisk til?

— Viljen. Andre lokalsjukehus klarer å drive dagkirurgi, då må det vere mogleg her óg. Eg undrar meg dessutan over framgangsmåten til Bolstad. Han har gått frå avdeling til avdeling i Førde og spurd kor mykje det er mogleg å flytte ut. Det er omtrent som å spørre statsetatane om det er mogleg å flytte frå Oslo, seier Bjørlo.

Det knyttar seg stor interesse for løysinga for Nordfjord sjukehus, som skal vere modell for framtidas lokalsjukehus.

Difor skal spørsmål om dagkirurgi eller ikkje også handsamast i styret for helseregionen og etter det skal saka på bordet til helseministeren.

- Sårbare miljø

På ei presskonferanse i ettermiddag peika Bolstad på at den nye utgreinnga har vist at talet på dagkirurgiske operasjonar er på veg ned, ikkje opp, slik tidlegare venta.

I Sogn og Fjordane er det dagkirurgi ved to sjukehus og ventelistene her er jamnt over korte.

Fagmiljøa er for små og sårbare til at det tilrådeleg å flytte fagfolk og operasjonar til Eid, vart det óg påpeika.