Da en aldershjembeboer døde for en tid tilbake, ville ingen prester ta ansvar for begravelsen. Redningen for de pårørende, som ønsker å være anonyme, ble en venn som er prest.

Avdøde var en eldre kvinne som hadde bodd på et aldershjem innenfor Bergen domprosti i over tre år, men som tidligere bodde innenfor Fana prosti. Hun og familien ville gjerne at begravelsen skulle finne sted i Fana. Men ingen av de involverte menighetene ville ta ansvar for forrettelsen, og familien måtte til slutt skaffe prest selv.

— Slikt skal ingen måtte oppleve, og jeg beklager dette på det sterkeste. Vi må forfølge dette internt og finne ut hva som skjedde. Diskusjoner om hvem som skal forrette skal ikke ramme pårørende på denne måten, sier prost i Fana, Per Barsnes.

Splid om ansvar

Bakgrunnen er en konflikt mellom Bergen domprosti og byens øvrige tre prostier om hvem som har ansvar når institusjonsbeboere ønsker å begraves i sin opprinnelige menighet.

I Bergen blir en person som flytter på sykehjem, til en ny menighet, automatisk medlem av denne etter tre år. Dermed er det den nye menigheten som også har forrettelsesansvar når vedkommende dør.

Praksisen i Bergen har i lang tid vært at den nye menigheten skal ha ansvaret også når avdøde ønsker å bli begravd et annet sted. Presten har dermed fulgt den avdøde uansett hvor vedkommende er blitt begravd. Dette er blitt gjort for å fordele arbeidsmengden, slik at prostiene med mange gravplasser ikke får hele arbeidsbyrden.

- Ønsker lokal tilhørighet

Men nå ønsker Bergen domprosti å endre denne praksisen.

— Vi vil at prinsippet skal være det samme for begravelser som for vigsler, at det er prestene på stedet hvor begravelsen holdes som har ansvaret. Bakgrunnen for det er et ønske om å være prest på det stedet du hører til. Vi har også jussen på vår side, sier domprost i Bergen, Ørnulf Elseth.

Han viser til paragraf 11 i tjenesteordningen for menighetsprester hvor det står at en prest ikke har plikt til å «utføre kirkelige handlinger for personer som er bosatt utenfor tjenestedistriktet, unntatt gravferd når avdødes nærmeste pårørende eller den som sørger for gravferden er bosatt i distriktet».

- Uverdig

Fana, Arna og Åsane og Laksevåg prostier ønsker derimot ikke å endre den gamle ordningen, hvor presten følger avdøde dit vedkommende skal begraves. Inntil videre har Bergen domprosti derfor måttet bøye av, uten at det altså har hindret konfliktsituasjoner.

— Av hensyn til de pårørende er vi nødt til å finne en felles løsning som passer alle parter. Det er uverdig at pårørende får følelsen av at ingen vil forrette i begravelsen til deres kjære, sier Elseth.

Fanaprost Per Barsnes vil ta saken videre, og få laget en rapport på hendelsen.

— De involverte må få komme med sine versjoner, og så må vi ta det der ifra. Vi vil gjøre alt for å hindre at slikt skjer igjen, sier Barsnes.

Bergens Tidende