Den nyvalgte lederen av Naturvernforbundet i Hordaland vil gjøre fylkeslaget mer aksjonsrettet, mer synlig i mediene og komme i tettere dialog med personer, kommuner og næringslivet i fylket.

— Naturvernforbundets styrke er den store og sammensatte medlemsmassen. Hos oss kan alle som er opptatt av miljøvern i videste forstand finne sin plass. Vi må utnytte vårt geografiske nettverk til å gripe fatt i saker som angår folk i sine nærmiljøer, sier Tomren.

Fylkeslederen gleder seg over en økning i medlemstallet på nærmere 200 i fjor. Om lag 1600 hordalendinger betalte i fjor kontingent til Naturvernforbundet i Hordaland.

Traust?

— Naturvernforbundet oppfattes av enkelte som en nokså traust organisasjon som lever i skyggen av urokråkene Oddekalv og Bellona-Hauge?

— Vi må bli bedre til å drive aksjonsrettet miljøkamp. Det er en utfordring for en demokratisk, medlemsbasert organisasjon. Men vi kan ikke styrebehandle alt før vi går til aksjon. Mitt mål er å få Naturvernforbundet mer synlig i mediene, og da må vi gripe fatt i dagsaktuelle miljøsaker. Her kan vi lære av mange, ikke minst vår egen ungdomsorganisasjon Natur og Ungdom. Men vi skal sørge for at aktiviteten foregår på anstendig vis, sier Tomren.

Han har nylig flyttet tilbake til Frekhaug i Meland etter noen år i Møre og Romsdal. Tomren er nettopp begynt som prest i Døve-menigheten i Bergen, og har tidligere markert seg i mediene ved å oppfordre prestekolleger til sivil ulydighet i gasskraftsaken.

I lenkegjengen

— Dere vil finne meg i lenkegjengen på Kollsnes hvis det blir satt i gang bygging av forurensende gasskraftverk der. Men jeg tror vi har vunnet den kampen allerede, sier Tomren, som har sittet i landsstyret i Fellesaksjonen mot gasskraftverk og vært aktiv i Kristent Nettverk for Miljø og Rettferd.

— Hvilke andre saker vil Naturvernforbundet i Hordaland prioritere i tiden som kommer?

— Kollektivtilbudet i Bergensområdet må forbedres. Jeg er forskrekket over at det ikke for lengst er avsatt bussfelt på innfartsårene til sentrum. Dessuten kommer vi til å ha fullt trøkk på Sellafield-saken fremover. I forbindelse med Nordsjøkonferansen i Bergen, arrangerer Naturvernforbundet en parallellkonferanse om radioaktiv forurensning.

— Sellafield-utslippene er en svært viktig sak for oss som bor langs kysten og lever av havet. Jeg håper konferansen blir en mulighet til å bygge allianser med politiske partier, ungdomsorganisasjoner og andre grupper som er opptatt av et rent havmiljø, sier Tomren.

Dommedagsprofeter?

Naturvernforbundet i Hordaland har 13 lokallag. Men den nye lederen er ikke fornøyd. Tomren håper å få stiftet lokallag av Naturvernforbundet i Nordhordland. Regionen er et svart hull på Naturvernforbundets organisasjonskart. Selv er Tomren oppvokst i Meland og vet at det er nok miljøsaker å gripe fatt i der, og i nabokommunene.

— Miljøorganisasjonene blir av noen fremstilt som dommedagsprofeter og utviklingspessimister?

— I så fall må den samme karakteristikken gjelde forskere og mye av deres virksomhet. For miljøbevegelsen forholder seg i all hovedsak til de funn som vitenskapen frembringer om effekten av for eksempel uhemmet økonomisk vekst, mener Tomren.

NYE TONER. - Naturvernforbundet bør komme kjappere på banen og bli mer aksjonsrettet, sier Tom Sverre Tomren, nyvalgt leder i Naturvernforbundet i Hordaland.