"Jeg stiller meg undrende til fremstillingen og noen av konklusjonene i Sjøfartsdirektoratets rapport. Med 3 punkterte tanker ville skipet uansett ha gått rundt. Det er kun spekulasjon å si noe om hvor hurtig skipet ville ha kantret under andre omstendigheter. Jeg forstår at arbeidsgruppen har fulgt sitt mandat, men det er beklagelig at det ikke er utredet hvorfor MS ROCKNES gikk på grunn. Et slikt arbeid har vært varslet, men har fortsatt ikke funnet sted. Jeg oppfordrer nå Nærings— og Fiskeriministeren til å få fortgang i dette arbeidet." Dette sier styreformann Atle Jebsen i rederiet Jebsen i en kommentar til rapporten fra Sjøfartsdirektoratet, som ble lagt frem i dag.

Det er ingen årsakssammenheng mellom hvordan skipet var lastet og det faktum at skipet gikk på grunn. Rapporten har ingen konklusjon m.h.t. farledsikkerheten. Grunnstøtingen skjedde innenfor Bergen Havneområde, på en grunne som ikke var merket på Sjøkartet. Rapporten bekrefter at skipet er bygget til alle gjeldende internasjonale forskrifter, som f.eks. IMO, SOLAS osv. Germanische Lloyd godkjente skipets konstruksjon, med den tankinndeling og konstruksjon som skipet har.

Umiddelbart etter ulykken foretok rederiet beregninger av skipets stabilitet, basert på opplysninger om skipets lasteinntak fra Eikefet. Rederiets rapport ble gjennomgått og bekreftet av Det norske Veritas. Sjøfartsdirektoratet bekrefter samme konklusjon som rederiet, med hensyn til skipets antatte stabilitetsdata.

Under sjøforklaringen fremkom det at lasten ble trimmet ved å forhale skipet langs kaien og ved å føre lasteapparatet inn og ut. Skipets ledelse har ansvaret for og har påsett at lasten ble trimmet tilfredsstillende og i samsvar med de internasjonale gjeldende krav - i henhold til SOLAS konvensjonen. Skipets lasterom er dessuten utformet slik at virkningen av en eventuell lasteforskyvning minimaliseres.

Sjøfartsdirektoratet trekker imidlertid også konklusjoner om hvilket ulykkesresultat man ville hatt dersom skipet hadde vært fullastet innfor rammen av en godkjent skadestabilitetsberegning. Det er rederiets oppfatning at skipet, med en så stor skade og med tre tanker punktert, måtte gå rundt. Dette ble også klart bekreftet av Germanische Lloyds under sjøforklaringen. Sjøfartsdirektoratets konklusjoner er basert på en statisk beregning og tar ikke hensyn til de dynamiske krefter som utløses ved at skipet krenger.

Med hensyn til hvor hurtig skipet ville ha kantret under andre forutsetninger, er det - basert på det informasjonsgrunnlag som foreligger - umulig å si noe sikkert om dette.

Forøvrig mener rederiet at Sjøfartsdirektoratets forskjellige forutsetninger er usikre og benytter lastesituasjoner som representerer de mest ugunstige forhold. Det er også utilfredsstillende at rapporten baserer seg på mange antagelser og at visse konklusjoner er direkte selvmotsigende.

Sjøfartsdirektoratet og arbeidsgruppen har ikke hatt mandat til å undersøke eventuelle feil og mangler ved kart- og kystverkets oppgaver, herunder Kystverkets ansvar for oppfølgning av egne loser. Dette er en stor mangel ved arbeidsgruppens mandat og rederiet vil oppfordre Regjeringen til å nedsette en ulykkeskommisjon som kan belyse denne meget viktige del av saken.