Ese begrunner avgangen med at han utførte en tjenestehandling i sommer, mens han var påvirket av alkohol. Spesialenheten for politisaker har etterforsket Ese siden midten av juni i år.

I en pressemelding beskriver politimesteren hendelsen slik:

«Natt til laurdag den 27. mai 2006 vart eg på tenestetelefonen heime oppringt i tenestesamanheng. På dette tidspunktet sov eg, meg hadde før eg la meg drukke alkohol. Utan å gå i detalj inneber telefonsamtalen og innhaldet i denne at eg utførde ei tenestehandling.»

Politidirektør Ingelin Killengren har i dag vært i Florø og orientert de ansatte i politidistriktet om avgangen.

Under etterforskning

Leder for påtaleenheten, Ronny Iden, er nå konstituert politimester. Han vil ikke svare på hva slags tjenestehandling Ese har utført i beruset tilstand.

– Jeg vil ikke gå i detaljer utover det Ese selv skriver i sin pressemelding, sier Iden.

Spesialenheten skal være ferdig med sin etterforsking, og det er nå opp til Riksadvokaten å ta stilling til om det politimesteren har gjort kvalifiserer til strafferettslig påtale.

Konstituert politimerster Ronny Iden kjenner ikke til hvorvidt Ese er siktet for noe kriminelt, og sier han ikke er kjent med hvilken påtalemessig status Ese har akkurat nå.

– Jeg konstaterer bare at Ese etter lengre tids overveielse har bestemt seg for å søke avskjed fra sin stilling, sier Iden.

– Uforståelig

– For oss er dette en uforståelig hendelse, helt ulikt Ese slik vi kjenner ham som en redelig og korrekt tjenestemann. Han er kjent for å ha veldig høy integritet. I dag og i dagene fremover kommer vi til å være veldig lei oss, fortsetter han. – Ut over det får ikke denne hendelsen noen merkbar effekt på driften av politidistriktet.

– Hvor lenge har de ansatte kjent til saken?

– En del av oss har visst om dette siden det skjedde. Andre fikk vite om det først i dag.

Her er pressemeldingen Ese sendte ut i dag:

«Tysdag 23. mai 2006 kom eg heim frå eit tre vekers opphald i USA. Eg vart her møtt med ein situasjon der alle juristane var tekne ut i streik som følgje av brot i lønstingingane sentralt. Dette medførte at eg var den einaste personen tilgjengeleg med påtalekompetanse. Etter heimkomsten hadde eg store vanskar med å få sove og grunna streiken blant juristane hadde eg heller inga avlasting.

Natt til laurdag den 27. mai 2006 vart eg på tenestetelefonen heime oppringt i tenestesamanheng. På dette tids-punktet sov eg, meg hadde før eg la meg drukke alkohol. Uta å gå i detalj inneber telefonsamtalen og innhaldet i denne at eg utførde ei tenestehandling.

Ingen har lidd overlast som følgje av denne hendinga. Tenestemennene eg var i kontakt med registrerte under telefonsamtalen at politimeisteren var indipsonert, og det vart seinare skrive rapportar om dette. Hendinga vart også varsla til Spesialeininga for politisaker som har etterforska saka sidan i midten av juni.

Etter nøye å ha vurdert saka — alle forhold tekne i betraktning - er eg komen til at den situasjonen som har oppstått er av ein slik karakter at eg finn det uråd å halde fram som politimeister i Sogn og Fjordane politidistrikt. Både av omsyn til meg sjølv, mine næraste og ikkje minst av omsyn til politidistriktet og dei tilsette, har eg difor valt å søkje avskjed frå embetet som politimeister i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Min søknad om avskjed vart sendt justisdepartementet 23. november 2006.

Eg beklagar situasjonen som har oppstått, og ber om forståing for at eg ikkje vil kommentere saka nærare.»

Bendiksby, Terje