Politidirektoratet innførte den nye lønnsordningen ved årsskiftet. Nå skal lønnen til landets politimestere stå i forhold til prestasjonene i jobben. Direktoratet lokker med lønnsøkning hvis kriminaliteten bekjempes.

— Jeg kan i teorien få et tillegg på 180.000 kroner, sier politimester Vidar Refvik til Bergens Tidende.

Skrev kontrakt

Som øverste leder i Hordaland politidistrikt har Vidar Refvik en årslønn på 630.000 kroner. I tillegg har han undertegnet en kontrakt som gir ham 110.000 kroner i såkalt individuelt tillegg.

— Størrelsen på tillegget kan reduseres eller økes til neste år. Det er opp til politidirektøren å avgjøre, sier Refvik.

For å beholde bonusen må politimesteren nå målene han og politidirektøren i fellesskap har satt seg for Hordaland politidistrikt. Om Refvik overbeviser i jobben kan størrelsen på tillegget økes. Grensen er 30 prosent av grunnlønnen, noe som i tilfelle vil gi politimesteren en brutto årslønn på over 800.000 kroner.

— Jeg vet jo ikke om jeg når målene som er satt. Det er fullt mulig jeg kommer fryktelig dårlig ut av dette, sier Refvik.

Flere kriterier

Politimesteren ønsker ikke å kommentere detaljene i avtalen, men sier at årets bonus blant annet er knyttet opp til gjennomføringen av politireformen.

— Andre kriterier er saksbehandlingstid, oppklaringsprosent og kriminalitetsutvikling, sier Refvik

Politimesterens nye bonus reiser flere spørsmål: Vil pengene bli avgjørende når ressursene skal fordeles? Vil politiet prioritere mange enkle kriminalsaker fremfor de få kompliserte? Vil jaget etter statistisk målbare resultater gå ut over kvaliteten i politiarbeidet?

— Tenker man kun på lønn er det naturligvis mulig å gjøre slike prioriteringer. Ressurser kan overføres til saksområder som er avgjørende for lederens lønn, mens andre viktige områder blir skadelidende. Når det er sagt, vil jeg presisere at jeg verken tror eller frykter noe slikt vil skje, sier Refvik.

Flere med bonus

Vidar Refvik var sentral da Justisdepartementet i fjor utarbeidet den omfattende politireformen og innførte det nye lønnssystemet. Han ser ikke bort fra at enda flere ledere i politietaten kan se frem til økte lønninger.

— Jeg ser gjerne at det innføres individuelle tillegg for nøkkelpersoner i ledergruppen i Hordaland politidistrikt. Når vet jeg ikke. Spørsmålet må utredes grundig.

— Ser du ingen betenkeligheter ved ordningen?

— Jeg tror dette er fremtiden. Utfordringen bli å finne gode målekriterier. Det kan være vanskeligere i politiet enn i andre etater, sier Refvik.