Spesialenheten for politisaker har ilagt politiet i Hordaland et forelegg på 100.000 kroner for håndteringen av varslingen om Monikas dødsfall.

På en pressekonferanse i etterkant av avgjørelsen, erkjente konstituert politimester John Reidar Nilsen ati politiets behandling av Monika-saken var kritikkverdig på flere punkter.

HAR GJORT FEIL: Konstituert politimester John Reidar Nilsen sa på onsdagens pressekonferanse at det ikke hersker noen tvil om at politiet har gjort feil.
SCANPIX

— Det må ikke herske noen tvil om at det er gjort feil i Hordaland politidistrikt. Det er feil vi må ta alvorlig, sa Nilsen.

- Burde hørt på varsleren

Han medga også at varsler Robin Schaefer ble møtt på en kritikkverdig måte da han kjempet for en gjenopptakelse av saken vinteren 2014.

— Han stilte saklige spørsmål som var godt forankret i faktum. Hans rapporter ble håndtert av politidistriktet på en utilstrekkelig måte, sa politimesteren.

Nilsen vil bruke de neste ukene på å gjennomgå Spesialenhetens vedtak grundig, før han tar stilling til om politidistriktet vil godta forelegget.

Les Spesialenhetens begrunnelse:

— Det innebærer ikke at vi ikke ser alvorlig på den kritikken som er reist, sa han.

Fire ansatte i politiet hadde status som mistenkt i forbindelse med Spesialenhetens etterforskning, men ingen av disse blir straffet.

Varsler tiltak

Nilsen understreket at fritak fra straffansvar ikke nødvendigvis innebærer at han er fornøyd med det arbeidet som ble gjort. Han ville imidlertid ikke ta stilling til om saken kan få personellmessige konsekvenser.

Han varslet videre en rekke strakstiltak i lys av Spesialenhetens avgjørelse, samt Riksadvokatens arbeidsgruppes knusende rapport som kom for to uker siden:

  • Etterforskere og politjurister som jobber med alvorlige saker, skal i framtiden frigjøres fra andre typer oppgaver. I etterforskningen av Monika-saken gikk det frem at flere av etterforskerne ikke ble «frikjøpt» mens de etterforsket. De fortsatte med andre oppgaver de hadde ved siden av.
  • Etterforskningsteam skal i fremtiden bli skolert til å bli flinkere til å jobbe i team.
  • Det skal iverksettes systemer for at kommunikasjonen i etterforskningen skal bli bedre. Etterforskningsskritt skal dokumenteres for at det skal bli mulig å kontrollere i etterkant. Riksadvokatens arbeidsgruppe kritiserte blant annet at det ikke ble ført referater fra saksmøter eller ført beslutningslogger i saken.