Klokken er 02.30, og det er helg i Bergen. Utestedene er i ferd med å tømmes, og sentrum er med ett like folksomt som på høylys dag. Mange har konsumert alkohol, men politiets tilstedeværelse roer mange av de konfliktene som er i ferd med å blusse opp. Får politiets tillitsvalgte som det vil, vil det bli betydelig færre politifolk i gatene på disse tidspunktene i fremtiden.

Som følge av endring i politiets tjenestelister, ønsker nemlig Politiets Fellesforbund (PF) å korte ned senvakter i helgen fra å slutte klokken 04.00 til å slutte klokken 02.00.

Patruljene på vakt fra 23.00-07.00 må dermed klare seg alene i de mest hektiske timene i uken.

Nestleder i PF Hordaland, Ewald Grane, forklarer ønsket med at skiftene fra 18.00-04.00 er svært belastende.

— Tilbakemeldingene vi får fra de som er ute er at dette er tunge skift, og at det ender på et ugunstig tidspunkt på døgnet. Vi skjønner behovet for å ha tjenestemenn i gatene på nattestid, men man må samtidig se dette i et HMS-perspektiv, sier Grane.Endringsforslaget kom på bordet i juni, og meklingen mellom måtte på grunn av uenighet brytes måneden etter. Saken ble deretter videresendt til Politidirektoratet for behandling, noe som bare har skjedd to ganger tidligere i år. I brevet til direktoratet skrev administrasjonssjef Arne V. Hansen at det ville være umulig for arbeidsgiver å akseptere forslaget, blant annet på grunn av sikkerhetshensyn til mannskapene.

- Trenger flere folk

Statistikker fra politiets straffesaksregister viser at hovedandelen av sentrumspolitiet oppdrag skjer i tidsrommet 23.00-04.00.

Ordensforstyrrelser, tyverier og skadeverkssaker - alle når sitt toppunkt i løpet av disse fem timene.

— Vi bestrider selvsagt ikke kriminalitetsbildet i dette tidsrommet, og ser helt klart behovet for tilstedeværelse.

— Samtidig kan ikke vi se bort fra hensynet til tjenestemennene, ingen er tjent med at politiet er overbelastet, sier Grane.

Gjørv-kommisjonens konkluderte blant annet med at politiets tilstedeværelse må styrkes. I kjølvannet av rapporten har Politidirektoratet sagt at samtlige politidistrikt skal bemanne slik at ressurser er tilgjengelig når behovet er størst.

I de nye tjenestelistene som trådte i kraft 1. august, skjedde det ingen endringer på helgevaktene. Fellesforbundet har likevel ikke gitt opp.

— Situasjonen vi har nå er ikke bra, og vi vil fortsette å jobbe for en endring, sier Grane.

– Svært uheldig

Arbeidstilsynet har etter tilsyn høsten 2011 kommet med seks pålegg mot Hordaland politidistrikt. To av disse handlet om ressurs og arbeidsbelastning.

Visepolitimester i Hordaland politidistrikt, John Reidar Nilsen, sier at arbeidsgiversiden tar påleggene på alvor.

— Men det er viktig å ha klart for seg at påleggene ikke sier noe om at det er ulovlig å jobbe på natten. Å endre tjenestelistene slik som PF ønsker vil være uheldig, ettersom det gir en reduksjon i bemanningen på et tidspunkt hvor behov for politifolk er størst, sier han.

I dagens ordning har politiet senvakt hver tredje helg. Nilsen har forståelse for at kveldsvaktene er krevende, men fremholder at politiets hovedoppgave må være å være tilgjengelig for befolkningen - når behovet er størst.

— Derfor vil det ikke la seg gjøre å redusere antall kveldstimer for de ansatte med dagens bemanning. Da må det i så fall bemanningen reduseres på andre punkter, og det er hele tiden en avveining vi må ta. For vår del er det viktigste å ha en dimensjonert bemanning i forhold til behov, sier Nilsen.